Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 6
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon

Dzień Otwarty Szkoły 26 kwietnia 2018 r.

Stanisław Srokowski o Kościuszkowcach…
sebas, środa 02 listopada 2016 - 13:47:57 // Komentarze: 0

Oto komentarz Pana Stanis??awa Srokowskiego, autora ksiÄ???ki â??Nienawi??Ä?â? na temat uczestnictwa naszej spo??eczno??ci szkolnej w projekcji filmu â??Wo??y??â?â??

â??CIEKAWA, CH?ONNA M?ODZIE??, MÄ?DRA I Z WYOBRA?šNIÄ? DYREKCJA TECHNIKUM W WO?OWIE

Zaimponowa??a mi m??odzie?? z Technikum z Wo??owa, a dyrekcja szko??y i nauczyciele wykazali siÄ? mÄ?dro??ciÄ? i szerokÄ? wyobra??niÄ?. W??Ä?czy?? siÄ? tak??e z entuzjazmem do organizacji szkolny katecheta. Przybyli do kina w Pasa??u Grunwaldzkim we Wroc??awiu i zajÄ?li niemal ca??Ä? salÄ?. S??uchali przed seansem uwa??nie mojej opowie??ci o tle historycznym filmu Smarzowskiego "Wo??y??", a po filmie dzielili??my siÄ? wra??eniami i opowie??ciami o sensie i znaczeniu dla polskiej pamiÄ?ci narodowej tego wielkiego dzie??a sztuki. Oto jak wa??ne dydaktyczne, pedagogiczne i edukacyjne zadanie wype??nia palc??wka o??wiatowa, kiedy pragnienia m??odzie??y wiÄ???Ä? siÄ? z aspiracjami kierownictwa szko??y. To znakomity przyk??ad, jak m??odzie?? mo??e zdobywaÄ? wiedzÄ? i kszta??ciÄ? siÄ? estetycznie. A szko??a wiÄ?zaÄ? edukacjÄ? z ??yciem kulturalnym kraju. Z podziwem patrzÄ? na takie postawy, choÄ? wiem, ??e zdarzajÄ? siÄ? tak??e postawy kunktatorskie i lÄ?kliwe. Opowiadano mi te??, ??e zdarzy?? siÄ? przypadek z uczniami, kt??rzy zaproponowali nauczycielom wsp??lne p??j??cie do kina, a nauczyciele odm??wili. M??odzie?? stanÄ???a na wysoko??ci zadania i posz??a sama, bez strachliwych wychowawc??w. Dodajmy, ??e wiele dzia??a na rzecz filmu "Wo??y??" redakcja "Go??cia Niedzielnego" we Wroc??awiu, a szczeg??lnie red. Maciej Rajfur. Oby wiÄ?cej takich medi??w przybli??a??o swoim czytelnik??w arcydzie??a sztuki.â?Bądź autorem swojej kariery
sebas, środa 02 listopada 2016 - 08:12:52 // Komentarze: 0

Na zaproszenie Pani Haliny ?osiewicz, dyrektora Liceum Og??lnokszta??cÄ?cego im. Miko??aja Kopernika w Wo??owie, i Pana Rafa??a ZajÄ?ca, dyrektora Wo??owskiego O??rodka Kultury, uczniowie Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie wraz z uczniami LO uczestniczyli w prelekcji na temat wa??no??ci ??wiadomego planowania kariery zawodowej. PrelekcjÄ? przygotowa??a Pani Izabela Micho??ska, nauczycielka naszej szko??y i jednocze??nie doradca zawodowy i metodyczny w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wo??owie.[ Czytaj resztę... ]


Transplantacja – dar uzdrawiania!
sebas, czwartek 27 października 2016 - 13:46:55 // Komentarze: 0

Uczniowie Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie w ??wiatowym Dnia Donacji i Transplantacji, kt??ry przypada 26 pa??dziernika uczestniczyli w konferencji otwarcia Kampanii â?? Transplantacja â?? drugie ??ycie! Konferencja odby??a siÄ? w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wroc??awiu przy ul. Borowskiej, a go??Ä?mi byli znakomici specjali??ci w dziedzinie transplantologii: pani dr Dorota Kami??ska, ekspert medyczny akcji Drugie ??ycie, dr Pawe?? Chudoba, Konsultant Wojew??dzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, prof. dr hab. Marian Klinger, Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wroc??awiu, organizatorzy akcji z firmy Fresenius Medical Care Polska, a tak??e pacjenci po przeszczepie nerki, wÄ?troby i serca.[ Czytaj resztę... ]


Warsztaty Mobilna Akademia Sukcesu
sebas, czwartek 27 października 2016 - 07:49:58 // Komentarze: 0

Uczniowie klas trzecich i czwartych Technikum im. T. Ko??ciuszki w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie w ramach wsp????pracy z Wy??szÄ? Szko??Ä? BankowÄ? we Wroc??awiu uczestniczyli w dniu 30 wrze??nia 2016 r., w warsztatach realizowanych w ramach projektu â??Mobilna Akademia Sukcesu 2016/2017â?. W piÄ?knej sali konferencyjnej ambasadorzy marki WSB przeprowadzili zajÄ?cia pt. â??WystÄ?pienia publiczne od A do Zâ? i "Kto komu pierwszy m??wi dzie??dobry". ZajÄ?cia pokaza??y uczniom, ??e warto przygotowaÄ? siÄ? do wystÄ?pie??, zar??wno na lekcji, jak i podczas egzaminu i byÄ? ??wiadomym, jak uniknÄ?Ä? stresu zwiÄ?zanego z ustnÄ? wypowiedziÄ?, jak roz??adowaÄ? napiÄ?cie i p??ynnie odpowiadaÄ? na pytania. Pani prowadzÄ?ca, Magdalena Wyszomirska nak??ania??a r??wnie?? uczni??w do kultury na ka??dym kroku â?? nigdy nie zaszkodzi uk??oniÄ? siÄ? dwa razy.
Projekt realizowany przez WSB koncentruje siÄ? na u??wiadamianiu uczniom, ??e trzeba na ka??dym etapie ??cie??ki kariery zawodowej byÄ? przygotowanym na zmiany, rozmowy kwalifikacyjne bardzo czÄ?sto sÄ? podstawÄ? do zatrudnienia i na nich w??a??nie trzeba wypa??Ä? doskonale.
Dodatkowo uczniowie poznali struktury uczelni, kierunki kszta??cenia, formy prowadzenia zajÄ?Ä?, jak r??wnie?? wsp????pracÄ? uczelni z pracodawcami i dzia??anie uczelnianego biura karier.

Micho??ska Izabela
Kościuszkowcy i film „Wołyń”
sebas, wtorek 25 października 2016 - 22:14:45 // Komentarze: 0

Ten film powinien zobaczyÄ? ka??dy Polak. Drastyczne sceny, to prawda. Ale to historia naszego narodu. Ka??dy Polak, a przede wszystkim polska m??odzie?? powinna znaÄ? tÄ? historiÄ? - to by??o bestialskie ludob??jstwo!!! Jestem dumny, ??e mog??em oglÄ?dnÄ?Ä? ten film razem z 250 moimi uczniami z Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie i razem z nimi wys??uchaÄ? ??wiadectwa Pana Stanis??aw Srokowski.
Nie o zemstÄ? lecz o pamiÄ?Ä? wo??ajÄ? ofiary! ModlÄ? siÄ? za tych, kt??rych MORDOWANO i za tych, kt??rzy MORDOWALI.
ks. Wojciech Bu??niak
Idź do strony  1 2 3 ... 12 13 [14]