Programy
logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 1
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole
sebas, poniedziałek 30 październik 2017 - 11:21:36 // Komentarze: 0Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku.
sebas, poniedziałek 30 październik 2017 - 11:17:40 // Komentarze: 0

Z OKAZJI OG??LNOPOLSKIEGO DNIA DAWCY SZPIKU w Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w Wo??owie odby??a siÄ? po raz kolejny â?? podw??jnaâ? akcja: oddaj krew i zarejestruj siÄ? jako dawca szpiku. W imieniu organizator??w, pani Izabeli Micho??skiej i Ewy Nowak, dziÄ?kujemy wszystkim , kt??rzy do??o??yli swojÄ? cegie??kÄ? , by chorzy na nowotwory krwi dostali nowÄ? szansÄ? na ??ycie, kt??rzy oddali krew, by ratowaÄ? ??ycie i zdrowie. Z okazji Og??lnopolskiego Dnia Dawcy Szpiku przeprowadzi??y??my w szkole r??wnie?? program edukacyjny "Naszpikuj siÄ? wiedzÄ?". PoczÄ?tkiem projektu jest akcja â??Tydzie?? ??wiadomo??ci Dawstwa Szpikuâ?, program, kt??ry ma na celu poszerzenie wiedzy na temat idei dawstwa szpiku i krwiotw??rczych kom??rek macierzystych, kt??ry ma za zadanie rozpowszechniaÄ? wiedzÄ? na temat oddawania szpiku i kom??rek macierzystych, obalaÄ? mity, byÄ? wiarygodnym ??r??d??em informacji dla wszystkich, kt??rzy rozwa??ajÄ? zostanie dawcÄ? szpiku.
Ewa Nowak, germanistka CKZiU w Wo??owie
[ Czytaj resztę... ]


Dzień Edukacji Narodowej w CKZiU
sebas, piątek 27 październik 2017 - 11:19:03 // Komentarze: 0

Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odby??a siÄ? uroczysta akademia przygotowana dla nauczycieli i pracownik??w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie. Uroczysto??Ä? w dniu 11.10.2017r rozpoczÄ???a czÄ???Ä? oficjalna, podczas kt??rej wprowadzono sztandar szko??y oraz od??piewano hymn narodowy. W tej czÄ???ci akademii zaplanowane zosta??o bardzo wa??ne wydarzenie - w poczet spo??eczno??ci szkolnej zostali uroczy??cie przyjÄ?ci uczniowie klas pierwszych, kt??rzy s??uchajÄ?c s????w przysiÄ?gi odczytywanej przez dyrektora szko??y, PaniÄ? BarbarÄ? ??eli??niak, ??lubowali na szkolny Sztandar. NastÄ?pnie Pani dyrektor skierowa??a do pierwszoklasist??w kilka ciep??ych s????w ??yczÄ?c sukces??w i powodzenia w murach nowej szko??y.
Po oficjalnej czÄ???ci przyszed?? czas na artystyczne doznania. Tegoroczne uroczyste podziÄ?kowania przygotowali uczniowie klasy II Technikum Logistycznego prezentujÄ?c w szkolnej auli powa??ne i piÄ?kne wiersze przeplatane prezentacjÄ? zdjÄ?Ä? bÄ?dÄ?cych sentymentalnÄ? podr????Ä? do przesz??o??ci. Wiele ??miechu dostarczy?? humorystyczny wystÄ?p uczni??w prezentujÄ?ce r????ne typy nauczycieli â?? od anio??a do s??u??bisty, a tak??e wr????by na temat zawodu nauczyciela. M??odzi logistycy bardzo prze??ywali sw??j wystÄ?p, wielu uczni??w po raz pierwszy w ??yciu wystÄ?powa??o publicznie deklamujÄ?c wiersz czy ??piewajÄ?c piosenkÄ?. Wszystkim uczniom nale??Ä? siÄ? gratulacje za podjÄ?cie wyzwania, odwagÄ?, a przede wszystkim za to, i?? dali czÄ?stkÄ? siebie do stworzenia ma??ego klasowego dzie??a.
Po akademii szkolnej mia??o miejsce r??wnie?? inne wa??ne wydarzenie. Na wsp??lnym posi??ku spotka??o siÄ? ponad 70 os??b â?? pracownik??w i emeryt??w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie. Spotkanie jest zawsze okazjÄ? do wspomnie?? o minionych latach.
im

Warsztaty projektowe logistykĂłw
sebas, czwartek 26 październik 2017 - 18:15:11 // Komentarze: 0

Uczniowie klas Technikum Logistycznego ju?? od poczÄ?tku roku szkolnego 2017/2018 ??Ä?czÄ? naukÄ? szkolnÄ? z dzia??aniami praktycznymi. DziÄ?ki przystÄ?pieniu Technikum im. Tadeusza Ko??ciuszki do projektu â??Zawodowy Dolny ??lÄ?skâ? mogli uczestniczyÄ? w warsztatach i zajÄ?ciach laboratoryjnych realizowanych przez nauczycieli akademickich Politechniki Wroc??awskiej. Tematyka zajÄ?Ä? dotyczy??a przede wszystkim zagadnie?? zwiÄ?zanych z logistykÄ? w przedsiÄ?biorstwie i by??y to takie tematy jak: â??Integracja ??a??cucha dostawâ?, â??Nowoczesne i tradycyjne planowanie sprzeda??y dla potrzeb logistykiâ?, â??Doskonalenie przep??yw??w materia??owychâ?.
Projekt â??Zawodowy Dolny ??lÄ?skâ? ma celu udzielenie rzetelnego wparcia w praktycznej nauce zawodu uczniom i uczennicom kszta??conym w bran??ach istotnych dla rozwoju wojew??dztwa dolno??lÄ?skiego, kt??re wiÄ???Ä? siÄ? z inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi i dotyczÄ? m.in. logistyki.
im
Z Ĺźycia Bursy Szkolnej... Turniej siatkĂłwki
sebas, środa 25 październik 2017 - 13:46:27 // Komentarze: 0

Dnia 24 pa??dziernika 2017 r. mieszka??cy bursy szkolnej uczestniczyli w turnieju siatkarskim zorganizowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego: A. PiotrowskÄ? oraz S. Simlata. Do walki stanÄ???y dru??yny reprezentujÄ?ce sta??ych mieszka??c??w bursy oraz kurs??w zawodowych. Po wyczerpujÄ?cej rozgrzewce z wielkÄ? rado??ciÄ? oraz zaciÄ?ciem rozpoczÄ???a siÄ? walka, kt??rej towarzyszy??y g??o??ne okrzyki kibic??w. Po rozegranych 3 setach z wynikiem 3:0 zwyciÄ?skÄ? dru??ynÄ? okazali siÄ? zawodnicy reprezentujÄ?cy kursant??w. Celem turnieju by??o propagowanie zdrowego stylu ??ycia, w??a??ciwe wykorzystanie czasu wolnego oraz integracja wychowank??w bursy.
sS
Ekologicznie...
sebas, środa 25 październik 2017 - 13:14:34 // Komentarze: 0

Klasa II technikum ochrony ??rodowiska przeprowadzi??a akcjÄ? dokarmiania ptak??w i wiewi??rek zawieszajÄ?c w??asnorÄ?cznie zrobione karmniki na drzewach naszego ma??ego arboretum szkolnego. Akcja mia??a na celu propagowanie w??a??ciwych postaw proekologicznych, a przede wszystkim pomoc zwierzakom w trudnych warunkach zimowych.
A. Krupa
Z życia Bursy Szkolnej…
sebas, środa 18 październik 2017 - 15:16:19 // Komentarze: 0

Dnia 17 pa??dziernika 2017 r. w Bursie Szkolnej odby??y siÄ? uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ca??Ä? uroczysto??Ä? w tajemnicy przed wychowawcami przygotowali wychowankowie, kt??rzy z??o??yli wszystkim pracownikom Bursy serdeczne ??yczenia wrÄ?czajÄ?c ka??demu kwiaty. NastÄ?pnie zostali??my zaproszeni na skromny, s??odki poczÄ?stunek, kt??ry r??wnie?? zosta?? przygotowany przez wychowank??w â?? kucharzy odbywajÄ?cych kurs zawodowy w naszej szkole. Wszystkich wychowawc??w taka niespodzianka wprawi??a w niema??y zachwyt a samodzielnie przygotowana i upieczona szarlotka sta??a siÄ? powodem do mi??ego spÄ?dzenia czasu.

sS
Dzień Drzewa z CKZiU
sebas, środa 11 październik 2017 - 17:34:00 // Komentarze: 0

W zwiÄ?zku z obchodami Dnia Drzewa uczniowie klasy III Technik Architektury Krajobrazu pod czujnym okiem Pani A. Krupy dokonali nasadze?? drzew w Przedszkolu â??Chatka Puchatkaâ?. ZajÄ?cie warsztatowo â?? terenowe cieszy??y siÄ? du??ym zainteresowaniem najm??odszych ekolog??w- dzieci, kt??re z ogromnym entuzjazmem pomaga??y starszym kolegom w nasadzeniach. Opr??cz realizacji podstawy programowej kszta??cenia w zawodzie technik architektury krajobrazu, wydarzenie to przyczyni??o siÄ? r??wnie?? do propagowania ekologii i ochrony ??rodowiska. Przedszkolaki w ramach wsp????pracy otrzymali dyplomy ma??ego ogrodnika, obiecujÄ?c opiekowaÄ? siÄ? swoimi drzewami. Ca??a akcja mog??a odbyÄ? siÄ? dziÄ?ki sponsorowi - Wydzia??owi Ochrony ??rodowiska Gminy Wo????w oraz wo??owskiemu GOL.
sS

Idź do strony  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10