Programy
logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 1
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon

Dzień Otwarty Szkoły 26 kwitnia 2018 r.

Kościuszkowcy poszerzają horyzonty
sebas, niedziela 17 grudzień 2017 - 22:01:12 // Komentarze: 0

Uczniowie Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie, Piotr Romanowski i Mateusz Michoński, z inicjatywy księdza Wojciecha Buźniaka, wzięli udział w trzydniowej wycieczce edukacyjnej do Belgii. Głównym celem wyjazdu dla grupy uczniów i przedstawicieli dolnośląskich szkół i organizacji było przede wszystkim poznanie zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i spotkanie w Parlamencie z posłem Panem Kazimierzem Ujazdowskim, ale jadąc w tak daleką podróż koniecznie trzeba poznać szerzej kraj, który odwiedzamy.
Uczniowie mogli zobaczyć w Brukseli budynek Izby Reprezentantów - niższej izby parlamentu Belgii, Pałac Królewski, budynek secesyjny z 1899r. będący obecnie siedzibą Muzeum Instrumentów Muzycznych, Ogród Sztuk Pięknych i Grand Place - najwspanialszy plac w Europie, z gotyckim ratuszem z XV wieku, zabytkowymi XVII-wiecznymi kamienicami oraz Domem Króla. Kto jest w Brukseli koniecznie musi zobaczyć znaną na całym świecie Manneken Pis - figurkę siusiającego chłopca z 1619 roku.[ Czytaj resztę... ]


Szlachetna Paczka w CKZiU w Wołowie
sebas, poniedziałek 11 grudzień 2017 - 13:31:50 // Komentarze: 0

Okres ??wiÄ?t Bo??ego Narodzenia to czas wyjÄ?tkowo ciep??y, dobry, pe??en wra??liwo??ci
i spe??nionych marze??. Oby taki by?? dla wszystkich, spo??eczno??Ä? Technikum nr 1 w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie po raz kolejny w??Ä?czy??a siÄ? w AkcjÄ? â?? Szlachetna Paczka. Organizatorem tego piÄ?knego gestu w szkole by??a Dorota O????g i Sebastian Simlat, ale podziÄ?kowania nale??Ä? siÄ? uczniom, rodzicom i nauczycielom, kt??rzy aktywnie w??Ä?czyli siÄ? w pomoc. Szlachetna Paczka â?? to og??lnopolski projekt pomocy rodzinom znajdujÄ?cym siÄ? w trudnej sytuacji materialnej. DziÄ?ki zaanga??owaniu wolontariuszy, darczy??c??w i dobroczy??c??w, na dwa tygodnie przed ??wiÄ?tami Bo??ego Narodzenia, rodzina ucznia naszej szko??y otrzyma paczkÄ? odpowiadajÄ?cÄ? jej indywidualnym potrzebom, a czÄ?sto r??wnie?? marzeniom. W tym roku zaoferowali??my pomoc rodzinie, kt??ra przy minimalnych dochodach nie by??aby w stanie zorganizowaÄ? ??wiÄ?t. Zbierali??my pieniÄ?dze, produkty spo??ywcze, artyku??y papiernicze oraz ??rodki czysto??ci. Za otrzymane pieniÄ?dze kupili??my kurtki dla dzieci, dokupili??my ??rodki czysto??ci, artyku??y papiernicze oraz drobne prezenty dla wszystkich cz??onk??w rodziny , kt??re umilÄ? ??wiÄ?ta Bo??ego Narodzenia i udowodniÄ?, ??e ludzi o ,,wielkich sercachâ? nie brakuje, bo przecie??: â??Prawdziwa mi??o??Ä? nie wyczerpuje siÄ? nigdy. Im wiÄ?cej dajesz, tym wiÄ?cej ci jej zostanieâ?.

D. O????g, sS
Projekt terenu zieleni
sebas, poniedziałek 20 listopad 2017 - 10:52:52 // Komentarze: 0

W wyniku wsp????pracy ze ??rodowiskiem lokalnym oraz propagowaniem ekologicznych postulat??w naszej szko??y kl III TAK wraz z p A. KrupÄ? podjÄ???a siÄ? wielkiego wyzwania i zaprojektowa??a oraz wykona??a projekt terenu zieleni przy niepublicznym przedszkolu Ada?? . W wyniku tych dzia??a?? dyrektor przedszkola p. Aneta Oraczewska og??osi??a konkurs, kt??ry nastÄ?pnie rozstrzygnÄ???a gratulujÄ?c wygranym pomys??u i honorujÄ?c uczni??w kl III TAK piÄ?knymi publikacjami fachowej literatury i dyplomami wyr????nienia. Prace wykonawcze odbywa??y siÄ? w do??Ä? ciÄ???kich warunkach pogodowych, ale rekompensatÄ? za trud by??o zaproszenie naszych uczni??w na apel przedszkolak??w z okazji ??wiÄ?ta Niepodleg??o??ci. Byli??my specjalnymi go??Ä?mi tak piÄ?knej imprezy. Serdecznie dziÄ?kujemy za wsp????pracÄ? i piÄ?kne podziÄ?kowania.

A. Krupa
Festiwal filmowy
sebas, poniedziałek 20 listopad 2017 - 10:15:34 // Komentarze: 0

Dnia 16 listopada uczniowie klasy III TM/TO?? oraz III TAK Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie wziÄ?li udzia?? w prelekcji film??w szko??y Andrzeja Wajdy. Wydarzenie mia??o miejsce w Wo??owskim O??rodku Kultury. Dyrektor plac??wki z??o??y?? podziÄ?kowania za przybycie i uczestnictwo w festiwalu na rÄ?ce opiekuna p. A. Krupy.

A Krupa
Z życia Bursy Szkolnej... Pamiętamy...
sebas, wtorek 07 listopad 2017 - 18:36:32 // Komentarze: 0

Dnia 6 listopada 2017 r. wychowankowie bursy szkolnej wraz z wychowawcami wybrali siÄ? na Gancarz w Wo??owie. Zapalili znicze na zbiorowej mogile ofiar terroru hitlerowskiego, tym samym czczÄ?c ich pamiÄ?Ä?.
Ada Piotrowska[ Czytaj resztę... ]


Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole
sebas, poniedziałek 30 październik 2017 - 11:21:36 // Komentarze: 0Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku.
sebas, poniedziałek 30 październik 2017 - 11:17:40 // Komentarze: 0

Z OKAZJI OG??LNOPOLSKIEGO DNIA DAWCY SZPIKU w Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w Wo??owie odby??a siÄ? po raz kolejny â?? podw??jnaâ? akcja: oddaj krew i zarejestruj siÄ? jako dawca szpiku. W imieniu organizator??w, pani Izabeli Micho??skiej i Ewy Nowak, dziÄ?kujemy wszystkim , kt??rzy do??o??yli swojÄ? cegie??kÄ? , by chorzy na nowotwory krwi dostali nowÄ? szansÄ? na ??ycie, kt??rzy oddali krew, by ratowaÄ? ??ycie i zdrowie. Z okazji Og??lnopolskiego Dnia Dawcy Szpiku przeprowadzi??y??my w szkole r??wnie?? program edukacyjny "Naszpikuj siÄ? wiedzÄ?". PoczÄ?tkiem projektu jest akcja â??Tydzie?? ??wiadomo??ci Dawstwa Szpikuâ?, program, kt??ry ma na celu poszerzenie wiedzy na temat idei dawstwa szpiku i krwiotw??rczych kom??rek macierzystych, kt??ry ma za zadanie rozpowszechniaÄ? wiedzÄ? na temat oddawania szpiku i kom??rek macierzystych, obalaÄ? mity, byÄ? wiarygodnym ??r??d??em informacji dla wszystkich, kt??rzy rozwa??ajÄ? zostanie dawcÄ? szpiku.
Ewa Nowak, germanistka CKZiU w Wo??owie
[ Czytaj resztę... ]


Dzień Edukacji Narodowej w CKZiU
sebas, piątek 27 październik 2017 - 11:19:03 // Komentarze: 0

Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odby??a siÄ? uroczysta akademia przygotowana dla nauczycieli i pracownik??w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie. Uroczysto??Ä? w dniu 11.10.2017r rozpoczÄ???a czÄ???Ä? oficjalna, podczas kt??rej wprowadzono sztandar szko??y oraz od??piewano hymn narodowy. W tej czÄ???ci akademii zaplanowane zosta??o bardzo wa??ne wydarzenie - w poczet spo??eczno??ci szkolnej zostali uroczy??cie przyjÄ?ci uczniowie klas pierwszych, kt??rzy s??uchajÄ?c s????w przysiÄ?gi odczytywanej przez dyrektora szko??y, PaniÄ? BarbarÄ? ??eli??niak, ??lubowali na szkolny Sztandar. NastÄ?pnie Pani dyrektor skierowa??a do pierwszoklasist??w kilka ciep??ych s????w ??yczÄ?c sukces??w i powodzenia w murach nowej szko??y.
Po oficjalnej czÄ???ci przyszed?? czas na artystyczne doznania. Tegoroczne uroczyste podziÄ?kowania przygotowali uczniowie klasy II Technikum Logistycznego prezentujÄ?c w szkolnej auli powa??ne i piÄ?kne wiersze przeplatane prezentacjÄ? zdjÄ?Ä? bÄ?dÄ?cych sentymentalnÄ? podr????Ä? do przesz??o??ci. Wiele ??miechu dostarczy?? humorystyczny wystÄ?p uczni??w prezentujÄ?ce r????ne typy nauczycieli â?? od anio??a do s??u??bisty, a tak??e wr????by na temat zawodu nauczyciela. M??odzi logistycy bardzo prze??ywali sw??j wystÄ?p, wielu uczni??w po raz pierwszy w ??yciu wystÄ?powa??o publicznie deklamujÄ?c wiersz czy ??piewajÄ?c piosenkÄ?. Wszystkim uczniom nale??Ä? siÄ? gratulacje za podjÄ?cie wyzwania, odwagÄ?, a przede wszystkim za to, i?? dali czÄ?stkÄ? siebie do stworzenia ma??ego klasowego dzie??a.
Po akademii szkolnej mia??o miejsce r??wnie?? inne wa??ne wydarzenie. Na wsp??lnym posi??ku spotka??o siÄ? ponad 70 os??b â?? pracownik??w i emeryt??w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie. Spotkanie jest zawsze okazjÄ? do wspomnie?? o minionych latach.
im

Idź do strony  1 2 [3] 4 ... 10 11 12