Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 3
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 2
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon

Dzień Otwarty Szkoły 26 kwietnia 2018 r.

Oferta edukacyjna Wydziału Kształcenia Dorosłych
sebas, środa 21 czerwiec 2017 - 13:41:52 // Komentarze: 0

Oferta edukacyjna Wydzia??u Kszta??cenia Doros??ych
Nie czytasz? Nie idę z Tobą na spacer!
sebas, wtorek 16 maj 2017 - 21:01:00 // Komentarze: 0

IstotÄ? czytania ksiÄ???ek trafnie sformu??owa?? Arturo P?Šrez-Reverte w â??Kr??lowej Po??udniaâ? - "KsiÄ???ki sÄ? bramÄ?, przez kt??rÄ? wychodzisz na ulicÄ?, (â??). DziÄ?ki nim uczysz siÄ?, mÄ?drzejesz, podr????ujesz, marzysz, wyobra??asz sobie, prze??ywasz losy innych, swoje ??ycie mno??ysz razy tysiÄ?c. Ciekawe, czy kto?? da ci wiÄ?cej za tak niewiele. PomagajÄ? te?? odpÄ?dziÄ? r????ne z??e rzeczy â?? samotno??Ä?, upiory i tym podobne â?? Czasem siÄ? zastanawiam, jak mo??ecie znie??Ä? to wszystko wy, kt??rzy nie czytacie."
[ Czytaj resztę... ]


Kolejne praktyki zagraniczne na Kościuszki
sebas, wtorek 16 maj 2017 - 07:53:58 // Komentarze: 0


Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie ponownie wygra??o konkurs na realizacjÄ? zagranicznych praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus + â?? Technicy bez granic II â?. Projekt realizowany bÄ?dzie w latach 2017 â?? 2019 i obejmie 46 uczni??w kszta??cÄ?cych siÄ? w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk i technik ochrony ??rodowiska. Tym razem nasi podopieczni spÄ?dzÄ? 4 tygodnie w Hiszpanii - 30 uczni??w w zawodach: technik logistyk, technik ochrony ??rodowiska oraz w Irlandii-16 uczni??w w zawodach: technik informatyk oraz technik ekonomista. Jest to ju?? drugi z rzÄ?du wygrany przez szko??Ä? konkurs na realizacjÄ? praktyk zagranicznych. G????wnymi celami niniejszego projektu sÄ?: zdobycie praktycznego do??wiadczenia zawodowego w sektorze bran??owym,
rozw??j postaw przedsiÄ?biorczo??ci i kreatywno??ci, wzrost umiejÄ?tno??ci jÄ?zykowych, kompetencji miÄ?dzykulturowych , samodzielno??ci i samoobs??ugi, poczucia odpowiedzialno??ci zawodowej oraz wzrost mobilno??ci, w tym umiejÄ?tno??Ä? poruszania siÄ? w sferze us??ug na rynku miÄ?dzynarodowym. Instytucjami partnerskimi sÄ? Your International Training z Mallow w Irlandii oraz Mundus z Barcelony z Hiszpanii. Z pierwszÄ? z organizacji realizujemy obecnie trwajÄ?cy projekt mobilno??ci zawodowych "Technicy bez granic I ". Na podstawie w??asnych do??wiadcze?? nabytych w trakcie realizacji mobilno??ci postanowili??my kontynuowaÄ? wsp????pracÄ? w dziedzinie zawod??w technik ekonomista oraz technik informatyk, natomiast praktyki logistyk??w zlokalizowaÄ? w Saragossie - w jednym z najwiÄ?kszych centr??w logistycznych w Europie. DziÄ?ki projektowi â??Technicy bez granic IIâ? uczniowie stanÄ? siÄ? bardziej konkurencyjni i przedsiÄ?biorczy tak na lokalnym jak i na europejskim rynku pracy poprzez rozwiniÄ?cie i zdobycie nastÄ?pujÄ?cych umiejÄ?tno??ci i kompetencji : samodzielnego funkcjonowania poza domem rodzinnym, samodzielnej organizacji czasu pracy i czasu wolnego, pracy w miÄ?dzynarodowym zespole , znajomo??ci kultury i sposobu funkcjonowania w ??rodowisku o odmiennej kulturze oraz znajomo??ci kultury i sposobu funkcjonowania hiszpa??skich i irlandzkich firm, kt??rych filie obecne sÄ? w Legnickiej i Wa??brzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Do ich przysz??ego sukcesu na rynku pracy przyczyni siÄ? zmiana postawy z pasywnej, opartej na "powiedzcie mi co mam robiÄ?" na proaktywnÄ? - gdzie ucze?? samodzielnie wychodzi na przeciw poszukiwaniu rozwiÄ?za??. Zmiana ta mo??liwa bÄ?dzie dziÄ?ki inspirujÄ?cemu, nowemu do??wiadczeniu budujÄ?cemu wiarÄ? we w??asne mo??liwo??ci oraz wzrostowi motywacji zwiÄ?zanej z wyjÄ?tkowym do??wiadczeniem zawodowym na tle r??wie??nik??w. Ka??de dzia??anie, kt??re uczniowie bÄ?dÄ? wykonywaÄ? podczas praktyk bÄ?dzie doskona??ym sposobem na rozw??j kompetencji kluczowych takich jak: rozwiÄ?zywanie problem??w, logiczne my??lenie, przyw??dztwo, kreatywno??Ä?, motywacja, umiejÄ?tno??Ä? uczenia siÄ?, ciekawo??Ä? poznawcza, uczciwo??Ä?, entuzjazm, poczucie w??asnej warto??ci, wiarygodno??Ä?, odpowiedzialno??Ä?, umiejÄ?tno??Ä? podejmowania inicjatyw i decyzji, wytrwa??o??Ä?, pracowito??Ä?, odporno??Ä? na stres czy wreszcie umiejÄ?tno??Ä? adaptacji do nowych warunk??w pracy i otoczenia.
Ewa Nowak- germanistka CKZiU Wo????wMarsz Kościuszkowców!
sebas, środa 10 maj 2017 - 09:44:18 // Komentarze: 0

Dnia 27 kwietnia 2017 r. na wo??owskim rynku spo??eczno??Ä? Technikum nr 1. im. T. Ko??ciuszki w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie uroczy??cie upamiÄ?tni??a 200 rocznicÄ? ??mierci wielkiego, polskiego przyw??dcy, naczelnika Tadeusza Ko??ciuszki. W tym celu m??odzie?? maszerowa??a ulicami Wo??owa ??eby o godzinie 11.00 dotrzeÄ? na wo??owski rynek, na kt??rym maturzy??ci przebrani w ko??ciuszkowskie mundury odta??czyli poloneza â?? taniec, kt??ry na dworach kr??l??w polskich stanowi?? element ceremonia??u dworskiego, bÄ?dÄ?c paradÄ? szlachty przed monarchÄ?. Taniec ten ta??czony by?? na rozpoczÄ?cie bal??w, r??wnie?? obecnie inauguruje niekt??re imprezy dla podkre??lenia ich uroczystego charakteru , np. studni??wki.[ Czytaj resztę... ]


SUKCES LOGISTYKÓW W VIII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU „JESTEM ŚWIADOMYM KONSUMENTEM”
sebas, wtorek 09 maj 2017 - 22:56:50 // Komentarze: 0

Za na nami kolejna, VIII edycja Powiatowego Konkursu â??Jestem ??wiadomym Konsumentemâ?. Konkurs odby?? siÄ? 25 kwietnia 2017r w sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wo??owie. Celem konkursu by??o podniesienie ??wiadomo??ci konsumenckiej w??r??d m??odzie??y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Uczestnik??w konkursu w imieniu w??asnym i Pani Krystyny Ada??ko - dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej powita??a Izabela Micho??ska, organizator konkursu - doradca metodyczny. Go??Ä?mi specjalnymi konkursu by??y p. Ewa Kulik, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta, kt??ra podziÄ?kowa??a uczniom za chÄ?Ä? zdobywania wiedzy konsumenckiej oraz p. Maria Lechocka â?? inspektor ds. O??wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Wo??owie, wsp????organizator konkursu.[ Czytaj resztę... ]


WdraĹźanie nowej podstawy programowej
sebas, piątek 28 kwiecień 2017 - 07:37:17 // Komentarze: 0

27 kwietnia 2017 roku odby??o siÄ? w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie szkolenie dla nauczycieli jÄ?zyk??w obcych dotyczÄ?ce wdra??ania nowej podstawy programowej. Na konferencji obecna by??a r??wnie?? konsultant wydawnictwa szkolnego PWN, pani Katarzyna Ptak- Janiak. Podczas spotkania zosta??y om??wione nastÄ?pujÄ?ce zagadnienia: zmiany w kszta??ceniu og??lnym, specjalnym i zawodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki; nowa podstawa programowa z jÄ?zyk??w obcych dla kl. Iâ??VIII szko??y podstawowej- podstawowe za??o??enia, filozofia zmiany i kierunki dzia??ania.
Ewa Nowak- doradca metodyczny nauczania jÄ?zyk??w obcych, germanistka w CKZiU
Uczniowie z Technikum nr 1 w Wołowie w półfinale
sebas, wtorek 25 kwiecień 2017 - 20:19:05 // Komentarze: 0

W kwietniu odby??a siÄ? XVII Edycja Konkursu Poka?? nam jÄ?zyk , kt??rego has??o przewodnie w tym roku brzmi â?? Spo??ecze??stwo wielokulturowe jako wyzwanie XXI wiekuâ?, natomiast organizatorami sÄ? Wy??sze Szko??y Bankowe, najwiÄ?ksza grupa uczelni niepublicznych w Polsce, obecnych w 9 miastach Polski . Konkurs jest skierowany do uczni??w szk???? ponadgimnazjalnych, poniewa?? jest doskona??Ä? okazjÄ? do zweryfikowania swoich kompetencji jÄ?zykowych, sprawdzenia wiedzy kulturoznawczej, wykazania siÄ? sztukÄ? debatowania, i wreszcie, jest to tak??e spos??b na dobrÄ? zabawÄ?.[ Czytaj resztę... ]


Lubisz pomagać? Dołącz do nas. „Komórkomania” na Kościuszki
sebas, wtorek 25 kwiecień 2017 - 20:14:36 // Komentarze: 0

W po??owie kwietnia odby??y siÄ? w Technikum nr 1 im. T. Ko??ciuszki w Wo??owie dwie niezwykle wa??ne akcje : Krwiodawstwo i â??Kom??rkomaniaâ?. Ka??dy wie, ??e oddajÄ?c krew ratuje komu?? ??ycie. Dlatego te?? systematycznie w naszej szkole uczniowie - wolontariusze â?? nie tylko organizujÄ? akcjÄ? krwiodawstwa, ale sami licznie i zawsze chÄ?tnie biorÄ? udzia?? w donacji.[ Czytaj resztę... ]


Idź do strony  1 2 3 ... 8 [9] 10 ... 12 13 14