Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 1
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
VIII Powiatowy Konkurs Językowy
sebas, środa 19 kwiecień 2017 - 12:52:51 // Komentarze: 0

Z poczÄ?tkiem wiosny odby?? siÄ? VIII Powiatowy Konkurs JÄ?zykowy dla uczni??w szk???? ponadgimnazjalnych. Celem konkursu by??o miÄ?dzy innymi wspieranie uczni??w w rozwijaniu kompetencji jÄ?zykowych, pog??Ä?bianie zainteresowa?? filologicznych, mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy oraz nagradzanie wysi??k??w uczni??w i nauczycieli. Wsp????zawodnictwo odby??o siÄ? dw??ch osobnych kategoriach: jÄ?zyk angielski i jÄ?zyk niemiecki. Konkurs z jÄ?zyka angielskiego odby?? siÄ? w Zespole Szk???? Spo??ecznych w Wo??owie, natomiast z jÄ?zyka niemieckiego odby?? siÄ? w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wo??owie. Z jÄ?zyka niemieckiego tu?? za podium znalaz??y siÄ? uczennice z Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki: Zuzanna Pirga â?? miejsce czwarte, Aleksandra Paw??owska i Paulina Przyby?? uplasowa??y siÄ? ex aequo na miejscu piÄ?tym. Gratulacje .
Ewa Nowak- doradca metodyczny nauczania jÄ?zyk??w obcych
EDUKACJA NA WYCIECZCE – LOGISTYCY W TERMINALU KONTENEROWYM PCC INTERMODAL S.A. W BRZEGU DOLNYM
sebas, środa 19 kwiecień 2017 - 12:35:56 // Komentarze: 0

W dniach 06 i 11 kwietnia 2017r. odby??y siÄ? wycieczki zawodoznawcze dla klas II i III kszta??cÄ?cych siÄ? w zawodzie technik logistyk w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie. Celem wycieczek by?? Terminal Kontenerowy firmy PCC Intermodal S.A. w Brzegu Dolnym.
Plan wycieczek zawiera?? najciekawsze miejsca na Terminalu, ale pierwszym etapem wycieczek by??o poznanie obowiÄ?zujÄ?cych tu zasad bezpiecze??stwa, m.in. ograniczenia prÄ?dko??ci dla pojazd??w, bezwzglÄ?dnego stosowaniu znak??w drogowych â?? pionowych i poziomych, oraz noszenia kamizelek odblaskowych.[ Czytaj resztę... ]


,, Zakręceni na kulturę”
sebas, wtorek 11 kwiecień 2017 - 12:06:03 // Komentarze: 0

Dnia 10 kwietnia 2017 r. m??odzie?? z Gminy Wo????w uczestniczy??a w spotkaniu pt. ,, ZakrÄ?ceni na kulturÄ?â? zorganizowanym przez pana Dariusz ChmurÄ? Burmistrza Miasta i Gminy Wo????w i pana Rafa??a ZajÄ?ca dyrektora Wo??owskiego O??rodka Kultury. W warsztatach uczestniczyli uczniowie szk???? ponadgimnazjalnych , a w??r??d nich uczniowie Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie â?? Karolina Ko??acka, Magda Dziubi??ska, Piotr Romanowski, Patryk Leciejewski i Pawe?? Peregrym. W pierwszej czÄ???ci przeprowadzono diagnozÄ? inicjatyw kulturalnych w??r??d m??odzie??y gminy, kt??ra pos??u??y do opracowania Strategii Rozwoju Wo??owskiego O??rodka Kultury oraz zasad konkursu na realizacjÄ? lokalnych pomys????w. Najlepsze inicjatywy zg??oszone do konkursu otrzymajÄ? wsparcie finansowe i merytoryczne ze strony Wo??owskiego O??rodka Kultury oraz Animatora wskazanego przez Narodowe Centrum Kultury. Ponadto uczestnicy skupili siÄ? na analizie dzia??alno??ci Wo??owskiego O??rodka Kultury pod kÄ?tem oferty wydarze??, zajÄ?Ä? oraz ich dostÄ?pno??ci dla mieszka??c??w Gminy Wo????w. IstotnÄ? kwestiÄ? podnoszonÄ? przez wszystkich by?? tak??e problem z dostarczaniem informacji nt. oferty WOK-u, w szczeg??lno??ci na terenach wiejskich. M??odzie?? przedstawi??a ciekawe propozycje koncert??w, warsztat??w oraz zajÄ?Ä? dla ka??dej grupy wiekowej. Spotkanie â??ZakrÄ?ceni na kulturÄ?â?, by??o swoistÄ? diagnozÄ? potrzeb inicjatyw lokalnej spo??eczno??ci, pomocnÄ? w stworzeniu strategii rozwoju Wo??owskiego O??rodka Kultury, kt??rej do tej pory brakowa??o, a dla m??odych ludzi to mo??liwo??Ä? uczestniczenia i wyra??enia swojego zdania w spo??ecznej dyskusji.


D. O????gAkcja Transplantacja !!! Świadomość Wielkich Serc !!!

admin, wtorek 11 kwiecień 2017 - 08:13:37 // Komentarze: 0Z şycia Bursy szkolnej...PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
sebas, czwartek 06 kwiecień 2017 - 11:46:40 // Komentarze: 0

Dnia 22.03.2017,na orliku, odby??y siÄ? rozgrywki sportowe. Mieszka??cy Bursy rywalizowali z m??odzie??Ä? odbywajÄ?cÄ? kursy zawodowe w dw??ch kategoriach: pi??ka no??na i siatk??wka. Mecz pi??ki no??nej odbywa?? siÄ? pod czujnym okiem p. Sylwiusza Sygu??y, natomiast mecz siatk??wki sÄ?dziowa??a p. Ada Piotrowska. Walka by??a zaciÄ?ta. Tym razem ostatecznie zwyciÄ???yli kursanci. Na zako??czenie, na wszystkich czeka?? pyszny poczÄ?stunek-kie??basa z grilla, ciep??a herbata z cytrynÄ? oraz s??odycze. Pogoda dopisa??a, humory r??wnie??.
Ze sportowym pozdrowieniem...ADA PIOTROWSKA.
LOGISTYCY NA PODIUM – DRUGIE MIEJSCE I PUCHARY W ELIMINACJACH POWIATOWYCH!
sebas, poniedziałek 03 kwiecień 2017 - 13:22:46 // Komentarze: 0

29 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Wo??owie odby??y siÄ? eliminacje powiatowe Og??lnopolskiego Turnieju Wiedzy Po??arniczej â??M??odzie?? zapobiega po??aromâ? w trzech kategoriach: dla szk???? podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w ostatniej kategorii reprezentowali uczniowie z klasy III technik logistyk w sk??adzie: Krystian Tymczyszyn, Szymon Wo??ny i Pawe?? Wr??blewski.[ Czytaj resztę... ]


Dzień Św. Patryka
sebas, piątek 31 marzec 2017 - 08:15:38 // Komentarze: 0

21 marca, wraz z obchodami pierwszego dnia wiosny, hucznie obchodzili??my w naszej szkole Dzie?? ??wiÄ?tego Patryka - patrona Irlandii. Wybrali??my to ??wiÄ?to, poniewa?? w bie??Ä?cym i kolejnym roku szkolnym, uczniowie klas trzecich odbywajÄ? swoje czterotygodniowe praktyki w Irlandii.[ Czytaj resztę... ]


Kolejna zagraniczna praktyka zawodowa w Technikum nr 1 w Wołowie
sebas, wtorek 21 marzec 2017 - 10:23:34 // Komentarze: 0

W dniach od 20 marca do 7 kwietnia uczniowie z Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w Wo??owie, kierunku architektura krajobrazu biorÄ? udzia?? w zagranicznej praktyce zawodowej w Pillnitz ko??o Drezna. Organizatorem jest Stowarzyszenie Po??udniowo-Zachodnie Forum SamorzÄ?du Terytorialnego â??Pograniczeâ? w Lubaniu i Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. w Miltitz, we wsp????pracy z Zespo??em Szk???? Agrotechnicznych im. Batalion??w Ch??opskich w Bo??kowie i Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie. Praktyka jest finansowana przez UniÄ? EuropejskÄ? w ramach programu Erasmus+ i odbywa siÄ? w Ponadzak??adowym O??rodku Kszta??cenia w Pillnitz. Organizatorzy zapewniajÄ?: transport, udzia?? w kursach szkoleniowych, opiekÄ?, oczywi??cie nocleg i wy??ywienie, ubezpieczenie, ofertÄ? w czasie wolnym, wycieczki, kieszonkowe, materia??y informacyjne nt. Saksonii, s??ownik tematyczny polsko-niemiecki oraz certyfikaty potwierdzajÄ?ce udzia??. W pierwszym tygodniu nasi wychowankowie odbÄ?dÄ? w dw??ch grupach kursy szkoleniowe o ogrodach tematycznych w Ponadzak??adowym O??rodku Kszta??cenia w Pillnitz . W kolejnym przejdÄ? instrukta?? o obr??bce kamieni naturalnych, poznajÄ? elementy ma??ej infrastruktury (suchy mur, schody, bruk z kamienia naturalnego) oraz sprzÄ?ty do obr??bki gleby. W ostatnim tygodniu nasi podopieczni odbÄ?dÄ? indywidualnÄ? praktykÄ? w wybranych gospodarstwach lub firmach w Pillnitz i okolicy. W weekendy uczniowie zwiedzaÄ? bÄ?dÄ? okolice biorÄ?c udzia?? w licznych wycieczkach. Do ich dyspozycji bÄ?dzie te?? sala sportowa , tenis sto??owy i pi??ka no??na.
Przed wyjazdem praktykanci wziÄ?li aktywny udzia?? we wszystkich zajÄ?ciach przygotowawczych, miÄ?dzy innymi przeszli 20- godzinny kurs jÄ?zyka niemieckiego.
Ewa Nowak â?? germanistka CKZiU W Wo??owie


Idź do strony  1 2 3 ... 9 [10] 11 12 13 14