Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 11
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon

Dzień Otwarty Szkoły 26 kwietnia 2018 r.

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ
sebas, środa 15 marca 2017 - 12:20:02 // Komentarze: 0

Dnia 10 marca 2017r. uczniowie klas IV Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w CKZiU w Wo??owie pod opiekÄ? ksiÄ?dza katechety Wojciecha Bu??niaka i wychowawc??w Agnieszki Rak-Skrzypek i Ma??gorzaty Mikszty udali siÄ? na XVII DiecezjalnÄ? PielgrzymkÄ? Maturzyst??w na JasnÄ? G??rÄ? do Sanktuarium Matki Bo??ej CzÄ?stochowskiej. Has??em pielgrzymki by??o â??Mamy za co dziÄ?kowaÄ?!â?.[ Czytaj resztę... ]


Porządkujemy tereny zielone…
sebas, środa 08 marca 2017 - 08:11:07 // Komentarze: 0

Rozpoczyna siÄ? nowy okres wegetacyjny i przysz??a wiosna, wiec wiosenne porzÄ?dki czas zaczÄ?Ä?. Na wczorajszych zajÄ?ciach uczniowie klasy II Technikum architektury krajobrazu z CKZiU z Wo??owa uporzÄ?dkowali miejskie klomby, kt??re kiedy?? zaprojektowali , obsadzili a dzi?? je pielÄ?gnujÄ?. Prace sanitarne polega??y na przycince obumar??ych, przekwit??ych pÄ?d??w oraz uformowane odpowiedniej bry??y . Takie zabiegi zawsze poprawiajÄ? kwitnienie i od??wie??ajÄ? ro??linÄ? i powodujÄ? ??e miejskie skwery Wo??owa bÄ?dÄ? cieszy??y oko mieszka??c??w swoim naturalnym piÄ?knem.
Agnieszka Krupa
Transplantacja – Drugie życie
sebas, czwartek 02 marca 2017 - 13:55:33 // Komentarze: 0

â??Cz??owiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest;
nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli siÄ? z innymi.â?
Jan Pawe?? II

Ostatni dzie?? przed zimowymi feriami by?? bardzo pracowity dla uczni??w Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w CKZiU w Wo??owie zaanga??owanych w krzewienie idei ratowania zdrowia i ??ycia ludzi poprzez oddawanie narzÄ?d??w do transplantacji. W tym dniu w Auli szko??y odby??a siÄ? konferencja inaugurujÄ?ca udzia?? uczni??w w kampanii â??Drugie ??ycie. Transplantacja â?? masz dar uzdrawianiaâ?, na kt??rÄ? przybyli specjali??ci z zakresu transplantacji, a tak??e sami pacjenci â?? biorcy organ??w. Kampania Drugie ??ycie ma na celu promowanie przeszczepiania narzÄ?d??w, informowanie o korzy??ciach, kt??re niesie za sobÄ? ta terapia, edukacja w zakresie zagadnie?? medycznych, prawnych i etycznych zwiÄ?zanych z przeszczepianiem narzÄ?d??w, a tak??e rozpowszechnianie o??wiadcze?? woli. Co 5 dni w Polsce umiera jedna z os??b oczekujÄ?cych na przeszczepienie narzÄ?du. Umieraâ?? nie z powodu braku leczenia, ale z powodu braku narzÄ?d??w do transplantacji. To efekt braku poparcia spo??ecznego i ??wiadomo??ci spo??ecze??stwa, jak niewiele wystarczy zrobiÄ?, ??eby ratowaÄ? ??ycie i zdrowie innychâ??.[ Czytaj resztę... ]


Masz Dar Uzdrawiania.
admin, poniedziałek 23 stycznia 2017 - 20:50:08 // Komentarze: 0Uczniowie z Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki na praktyce w Irlandii
sebas, środa 18 stycznia 2017 - 23:26:58 // Komentarze: 0

Celem dzia??a?? Unii Europejskiej jest stworzenie jednolitych standard??w kszta??cenia zawodowego na obszarze jej dzia??ania, dlatego w celu umo??liwienia naszym uczniom odnalezienia siÄ? na europejskim rynku pracy Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego bierze udzia?? w projekcie w ramach programu "ERASMUS+: Kszta??cenie i szkolenie zawodowe".


[ Czytaj resztę... ]


Koncert kolęd i pastorałek w językach obcych
sebas, środa 18 stycznia 2017 - 23:15:06 // Komentarze: 0

Bo??e Narodzenie to wyjÄ?tkowy czas rado??ci, to chwila niezwyk??a dla ka??dego cz??owieka, to pora ??wiÄ?tecznych ??ycze??, spotka?? z bliskimi, odpoczynku, radosnej zadumy, zastanowienia i ??piewania kolÄ?d. Dnia 5 stycznia 2017r.Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie rozbrzmiewa??o kolÄ?dami i zamieni??o siÄ? w ??wiÄ?tecznÄ? scenÄ? â??Magii kolÄ?d i pastora??ekâ?.

[ Czytaj resztę... ]


1000 zł NASZE!
sebas, środa 21 grudnia 2016 - 09:49:18 // Komentarze: 0

Chcemy siÄ? podzieliÄ? z Wami wspania??Ä? wiadomo??ciÄ?! Ot???? w konkursie â??Na naj??adniejszÄ? choinkÄ?â?, og??oszonym przez Wo??owski O??rodek Kultury, kt??ry odby?? siÄ? podczas Jarmarku ??wiÄ?tecznego dnia 9 grudnia 2016 r. zajÄ?li??my bezkonkurencyjnie pierwsze miejsce! Jest to dla nas mi??e zaskoczenie zw??aszcza, ??e nagroda ufundowana przez StarostÄ? Powiatu Wo??owskiego Pana Macieja Nejmana to a?? 1000 z??! W konkursie pod uwagÄ? brany by?? spos??b udekorowania drzewka oraz rodzaj dekoracji. NaszÄ? konkursowÄ? choinkÄ? ozdabia??y piÄ?kne w??asnorÄ?cznie wykonane ozdoby z drewna, papieru oraz innych, r????nego rodzaj??w materia????w. â??Winnymi ca??ego zamieszaniaâ? sÄ? uczniowie klas w zawodzie technik architektury krajobrazu pod czujnym okiem opiekuna Pani Agnieszki Krupy. Gratulujemy ca??emu zespo??owi, ??yczÄ?c wszystkim
z okazji ??wiÄ?t tylko takiego zamieszania!
sS

Noc Bibliotek
sebas, środa 21 grudnia 2016 - 09:47:41 // Komentarze: 0

Dnia 24 listopada 2016 r. Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z wsp????pracy z BibliotekÄ? MiejskÄ? w Wo??owie zorganizowa??o â??Noc Bibliotekâ?. W ramach rozpowszechniania czytelnictwa zaproszono dzieci ze szk???? podstawowych i gimnazj??w Powiatu Wo??owskiego na spotkanie, kt??re obfitowa??o w dzia??ania kszta??tujÄ?ce samo??wiadomo??Ä? m??odych ludzi na temat czytania ksiÄ???ek, oraz potrzeby funkcjonowania bibliotek szkolnych i miejskich w strukturach lokalnych. Opr??cz g??o??nego czytania fragment??w celowo wybranych bajek, dyskusji na temat wp??ywu czytania ksiÄ???ek na cz??owieka, dzieci z przyjemno??ciÄ? obejrza??y bajkÄ? â??Zwierzogr??dâ? oraz rywalizowa??y w grach multimedialnych (zrÄ?czno??ciowych i logicznych) i g??o??nym, p??ynnym czytaniu. Refleksie m??odych odbiorc??w by??y zdumiewajÄ?ce. Wynika??o z nich, ??e biblioteka to miejsce, w kt??rym opr??cz wypo??yczania i czytania ksiÄ???ek mo??na r??wnie?? mi??o spÄ?dziÄ? czas grajÄ?c w gry, korzystajÄ? czy komputera, czy wsp??lnie oglÄ?daÄ? bajki i filmy, kt??re w wiÄ?kszo??ci sÄ? adaptacjÄ? lub ekranizacjÄ? znanych wersji pi??miennych. Taki relaks opr??cz walor??w odprÄ???ajÄ?cych spe??nia r??wnie?? wa??nÄ? rolÄ? â?? kszta??tuje ??wiadomo??Ä? cz??owieka na temat ??wiata, ludzi oraz zachowa??, poszerza wiedzÄ? i umiejÄ?tno??ci komunikacyjne i w spos??b nieoceniony wp??ywa na rozw??j intelektualny cz??owieka.
sS
Idź do strony  1 2 3 ... 10 [11] 12 13 14