Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 4
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon

Dzień Otwarty Szkoły 26 kwietnia 2018 r.

Dar Ĺťycia
admin, wtorek 20 grudnia 2016 - 08:15:52 // Komentarze: 0


Z życia Bursy Szkolnej…. Wigilia
sebas, piątek 16 grudnia 2016 - 14:18:48 // Komentarze: 0

Dnia 15 grudnia w Sali konferencyjnej Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie o godz. 18.00 odby??a siÄ? uroczysta Wigilia mieszka??c??w Bursy. Uczniowie pod czujnym okiem Pani Bo??eny Krawiec piÄ?knie przygotowali st???? oraz dekoracjÄ?. Nad kulinarnÄ? stronÄ? czuwa??y niezawodne Panie kucharki, kt??re uraczy??y zgromadzonych przy wsp??lnej wieczerzy wspania??ymi, wigilijnymi daniami. W??r??d wielu zaproszonych go??ci wyr????niÄ? nale??y PaniÄ? Dyrektor BarbarÄ? ??eli??niak, ks. Wojciecha Bu??niaka oraz Grzegorza Kucharczyka z Zespo??u Szk???? Specjalnych z LubiÄ???a, kt??ry wraz z zespo??em muzycznym uczni??w ??wiÄ?tecznie umila?? czas ??piewem wszystkim zgromadzonym. Po przywitaniu go??ci przez organizatora PaniÄ? B. Krawiec, odczytaniu fragment??w Biblii, oraz wsp??lnej modlitwie mieszka??cy Bursy przedstawili kr??tki program artystyczny. NastÄ?pnie wszyscy z??o??yli sobie serdeczne ??yczenia, dzielÄ?c siÄ? op??atkiem. Pozosta??y czas up??ynÄ??? na wsp??lnej wieczerzy, ??piewaniu kolÄ?d oraz mi??ych, ??wiÄ?tecznych rozmowach.
sS
Jarmark BoĹźonarodzeniowy
sebas, czwartek 15 grudnia 2016 - 14:30:15 // Komentarze: 0

??wiÄ?ta, ??wiÄ?taâ?? i jak co roku nie mog??o zabraknÄ?Ä? 9 grudnia na wo??owskim rynku ko??ciuszkowc??w, kt??rzy z w??asnym rÄ?kodzie??em godnie reprezentowali Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie. Nasze stoisko bogate by??o w ozdoby ??wiÄ?teczne wykonane przez uczni??w technikum architektury krajobrazu pod opiekÄ? Pani Agnieszki Krupy. Anio??y, z??ocone szyszki, drewniane ozdoby, bombki i inne dekoracje w ??wiÄ?tecznej aurze cieszy??y siÄ? du??ym zainteresowaniem odwiedzajÄ?cych stoisko. Ponadto w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przy naszym stoisku jedna z uczennic g??o??no czyta??a bajki dla dzieci, urozmaicajÄ?c przechodniom czas, a tym samym propagujÄ?c czytelnictwo w??r??d najm??odszych. Spotkanie ko??ciuszkowc??w ze spo??eczno??ciÄ? wo??owskÄ? podczas Jarmarku Bo??onarodzeniowego obfitowa??o w wiele rado??ci, ??yczliwo??ci oraz serdecznych ??ycze??, wprowadzajÄ?c wszystkich w niezapomnianÄ? aurÄ? zbli??ajÄ?cego siÄ? Bo??ego Narodzenia.
sS

Z życia bursy szkolnej... Mikołajki
sebas, wtorek 13 grudnia 2016 - 15:36:27 // Komentarze: 0

â??DobroÄ? jest czym?? bardzo prostym:
byÄ? zawsze do dyspozycji drugich,
nigdy nie szukaÄ? samego siebieâ?.
Dag Hammarskjold

Dnia 06 grudnia 2016 r. o godzinie 17:00 w Bursie Szkolnej odby??y siÄ? Miko??ajki. Miko??aj w asy??cie ??nie??ynek przyby??, aby obdarowaÄ? mieszka??c??w Bursy skromnymi podarkami. Ka??dy otrzymujÄ?cy prezent musia?? wykazaÄ? siÄ? odwagÄ?, kt??rÄ? by??o wymienienie kilku dobrych uczynk??w. Nie obesz??o siÄ? r??wnie?? bez r??zg i reprymendy, kt??rej Miko??aj udzieli?? kilku niesfornym mieszka??com. Wszyscy jednak otrzymali s??odkie paczki, a Miko??aj ze swoim ??nie??nym orszakiem uda?? siÄ? w dalszÄ? drogÄ? uszczÄ???liwiania ludzi.
sS
Szlachetna Paczka w CKZiU w Wołowie
sebas, piątek 09 grudnia 2016 - 10:06:45 // Komentarze: 0

â??Prawdziwa mi??o??Ä? nie wyczerpuje siÄ? nigdy. Im wiÄ?cej dajesz, tym wiÄ?cej ci jej zostanieâ?.
Okres ??wiÄ?t Bo??ego Narodzenia to czas wyjÄ?tkowo ciep??y, dobry, pe??en wra??liwo??ci
i spe??nionych marze??. Oby taki by?? dla wszystkich nasza szko??a po raz kolejny w??Ä?cza siÄ?
w AkcjÄ? â?? Szlachetna Paczka. Szlachetna Paczka â?? to og??lnopolski projekt pomocy rodzinom znajdujÄ?cym siÄ?
w trudnej sytuacji materialnej. DziÄ?ki zaanga??owaniu wolontariuszy, darczy??c??w
i dobroczy??c??w, na dwa tygodnie przed ??wiÄ?tami Bo??ego Narodzenia, rodziny otrzymujÄ? paczki odpowiadajÄ?ce ich indywidualnym potrzebom, a czÄ?sto r??wnie?? marzeniom. Opr??cz rzeczy materialnych, rodziny dostajÄ? sygna??, ??e to r??wnie?? od nich zale??y, czy zmieniÄ? swojÄ? sytuacjÄ?. W tym roku wsp??lnie z innymi sponsorami, zaoferowali??my pomoc rodzinie, kt??ra potrzebuje pomocy. Rodzina przy minimalnych dochodach i traumatycznych wydarzeniach, kt??re jÄ? dotknÄ???y, nie by??aby w stanie zorganizowaÄ? ??wiÄ?t. Zbierali??my pieniÄ?dze, produkty spo??ywcze, artyku??y papiernicze oraz ??rodki czysto??ci. Za otrzymane pieniÄ?dze kupili??my po??ciel, rÄ?czniki, dokupili??my ??rodki czysto??ci oraz s??odycze. Spotykali??my ??yczliwych ludzi, kt??rzy nie szczÄ?dzili dar??w. Przygotowali??my ??Ä?cznie 12 paczek prezent??w, kt??re umilÄ? ??wiÄ?ta Bo??ego Narodzenia wybranej rodzinie i udowodniÄ?, ??e ludzi o ,,wielkich sercachâ? nie brakuje.

D. O????g, S. Simlat

Dzień Seniora
sebas, środa 07 grudnia 2016 - 10:30:23 // Komentarze: 0

Dnia 02 grudnia 2016 r. w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wo??owie uczniowie klasy III TA/TE oraz III TPS zorganizowali spotkanie z seniorami
z Wo??owa i Brzegu Dolnego z cyklu S??owem poetyckim malowane. Uroczysto??Ä? rozpoczÄ???a siÄ? od przywitania zacnych go??ci oraz odczytania kr??tkiej informacji na temat obchod??w Dnia Seniora. NastÄ?pnie go??cie wys??uchali fragmentu â??Potopuâ? Henryka Sienkiewicza. W ten spos??b zgromadzeni w sali konferencyjnej uczcili Obchody ??wiÄ?ta Niepodleg??o??ci obchodzone uroczy??cie w miesiÄ?cu listopadzie. G????wnÄ? czÄ???ciÄ? spotkania by?? spektakl s??owno â?? muzyczny przygotowany przez uczni??w pt. â??Ruszaj Polsko!â?, w kt??rym historia drogi do odzyskania niepodleg??o??ci przeplatana by??a poezjÄ? o tematyce patriotycznej i narodowo â??wyzwole??czej. KlamrÄ? kompozycyjnÄ? tworzy??y przeboje muzyczne Marty Bizo??, Ireny Santor oraz Jana Rozmanowskiego i Teatru od Czapy. Spektakl bardzo spodoba?? siÄ? seniorom, kt??rzy powt??rnie wywo??ali m??odych aktor??w, a??eby kolejny raz podziÄ?kowaÄ? im za wysi??ek i talent gromkimi brawami. Na zako??czenie czÄ???ci oficjalnej g??os zabra?? Pan Janusz Wygoda, kt??ry ze wzruszeniem podziÄ?kowa?? za zaproszenie i mi??e popo??udnie. Przybli??y?? zgromadzonym, zw??aszcza uczniom, zakres dzia??alno??ci Uniwersytetu III wieku dzia??ajÄ?cy na terenie Wo??owa oraz zachÄ?ci?? wszystkich do aktywnego spÄ?dzania wolnego czasu. Dalsze rozmowy toczy??y siÄ? przy kawie, herbacie oraz skromnym poczÄ?stunku. Uczniowie integrowali siÄ? z go??Ä?mi podczas wsp??lnej dyskusji zdradzajÄ?c zaciekawienie oraz czujÄ?c zadowolenie z tak udanej imprezy.
sSVIII Konkurs Świąteczny- Kategoria Niemieckojęzyczna Piosenka Świąteczna
sebas, środa 07 grudnia 2016 - 10:17:41 // Komentarze: 0

Eryk Wysopal ucze?? z Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w Wo??owie wziÄ??? udzia?? w VIII Konkursie ??wiÄ?tecznym- Kategoria NiemieckojÄ?zyczna Piosenka ??wiÄ?teczna . Organizatorem by??: ??sterreich Institut Wroc??aw, Zesp???? Szk???? Urszula??skich, Biblioteka Austriacka we Wroc??awiu oraz Stowarzyszenie Nauczycieli JÄ?zyka Niemieckiego we Wroc??awiu. Konkurs odby?? siÄ? pod patronatem Konsulatu Republiki Austrii. Nasz zdolny ucze?? nie tylko stanÄ??? na podium i zajÄ??? w kategorii solista trzecie miejsce , ale godnie reprezentowa?? zar??wno naszÄ? szko??Ä?, jak i powiat , pokona?? stres i odwa??nie stanÄ??? w szranki rywalizacji z uczniami ze szk???? wroc??awskich. S??owa podziÄ?kowania kierujÄ? do pana Sylwiusza Sygu??y, kt??ry jest opiekunem szkolnego zespo??u wokalnego i pod kt??rego czujnym okiem Eryk przygotowa?? siÄ? do konkursu. Gratulacje !
Ewa Nowak- germanistka CKZiU Wo????w
Kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego
admin, piątek 02 grudnia 2016 - 20:12:26 // Komentarze: 0Idź do strony  1 2 3 ... 11 [12] 13 14