Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 9
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon

Dzień Otwarty Szkoły 26 kwietnia 2018 r.

I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Cyfrowej rozstrzygnięty

1101010101011011111011110000001011001110001100011101000001001010101001111100000111000000000000011111111101010101000000101
admin, środa 30 listopada 2016 - 19:47:16 // Komentarze: 0

Z rado??ciÄ? informujemy, ??e wszystkie testy rozwiÄ?zane w ramach zawod??w I stopnia I edycji Olimpiady Cyfrowej zosta??y ocenione, a nazwiska os??b, kt??re awansowa??y do II etapu, sÄ? ju?? znane.

W pierwszym etapie Olimpiady Cyfrowej test rozwiÄ?za??o i uzyska??o powy??ej 0 punkt??w a?? 1725 os??b. Ten sukces Olimpiady ogromnie nas cieszy. Ze wzglÄ?du na tak wysokÄ? liczbÄ? Uczestnik??w i Uczestniczek oraz wysoki poziom wsp????zawodnictwa Komitet postanowi?? â?? zgodnie z punktem 4.4.11. Regulaminu Olimpiady â?? podnie??Ä? pr??g punktowy pozwalajÄ?cy na awans do II etapu do 80% mo??liwych do uzyskanych punkt??w.
Oznacza to, ??e Uczestnicy i Uczestniczki zakwalifikowani do II etapu musieli uzyskaÄ? na te??cie minimum 34 punkty. Uda??o siÄ? to 383 osobom, kt??rym serdecznie gratulujemy!
NaszÄ? szko??Ä? reprezentowa??a dru??yna w sk??adzie:

Mi??osz HoÄ?,
Piotr Paw??owski,
Marcin Zalas,
Mateusz Perlak.
Do drugiego etapu zakwalifikowa?? siÄ? Mi??osz HoÄ? z klasy IV TI.
Serdecznie gratulujemy!
IX EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ
sebas, środa 30 listopada 2016 - 11:48:06 // Komentarze: 0

W pa??dzierniku ruszy??a IX edycja Og??lnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Olimpiada skierowana jest do uczni??w szk???? ??rednich i policealnych uczÄ?cych siÄ? zawod??w: technik spedytor i technik logistyk. Ma na celu rozbudziÄ? w??r??d m??odych ludzi m.in. zainteresowanie tematykÄ? logistycznÄ?, pomoc w ocenie programu nauczania w szko??ach ??rednich i policealnych.

[ Czytaj resztę... ]Teatr Capitol
sebas, wtorek 22 listopada 2016 - 08:00:44 // Komentarze: 0

NajpiÄ?kniejszÄ? rzeczÄ?, jakiej mo??emy do??wiadczyÄ? jest oczarowanie tajemnicÄ?.
Jest to uczucie, kt??re stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi siÄ? dziwiÄ?, nie potrafi doznawaÄ? zachwytu, jest martwy,
niczym zdmuchniÄ?ta ??wieczka.
Albert Einstein[ Czytaj resztę... ]Ukwiecanie Wołowa
sebas, wtorek 22 listopada 2016 - 07:47:57 // Komentarze: 0

Dnia 18 listopada klasy II i IV technikum architektury krajobrazu obsadza??y tulipanami, szafirami, krokusami , hiacyntami i ??onkilami g????wne klomby przy UrzÄ?dzie Miasta w Wo??owie. Ca??kowity efekt bÄ?dzie widoczny dopiero wiosnÄ?, jednak ju?? cieszymy siÄ? z mo??liwo??ci ukwiecenia naszego miasta.

Agnieszka Krupa
Przekazanie sztandaru
sebas, czwartek 17 listopada 2016 - 07:46:21 // Komentarze: 0

Dnia 14 listopada 2016 r. w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego odby??a siÄ? uroczysto??Ä? z okazji obchod??w 98 rocznicy Odzyskania przez PolskÄ? Niepodleg??o??ci. Spo??eczno??Ä? szkolna zgromadzona w auli CKZiU by?? ??wiadkiem przekazania nowego sztandaru szko??y na rÄ?ce Pani dyrektor Barbary ??eli??niak. Oficjalnego przekazania dokona?? Starosta Powiatu Wo??owskiego Maciej Nejman. Uroczysto??Ä? zaszczyci?? swojÄ? obecno??ciÄ? r??wnie?? Burmistrz Miasta i Gminy Wo????w Dariusz Chmura. Na zako??czenie wszyscy zgromadzeni obejrzeli spektakl s??owno â?? muzyczny pt. â??My Niepodlegliâ? przygotowany przez klasÄ? III TI/TE oraz III TPS. Ca??a uroczysto??Ä? mia??a bardzo podnios??y charakter a warto??ci patriotyczne przekazane m??odzie??y za po??rednictwem przedstawienia wsp????gra??y z has??ami widocznymi na nowym sztandarze szko??y: Nauka, Ojczyzna, Praca.

sS


Nowy sztandar CKZiU
admin, wtorek 15 listopada 2016 - 22:04:44 // Komentarze: 0

â??M??ody cz??owiek pragnie odnale??Ä? siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka prawdziwych warto??ci i ceni tych ludzi, kt??rzy ich nauczajÄ? i wed??ug nich ??yjÄ?. Kt???? z nas nie mia?? w ??yciu i nie wspomina z wdziÄ?czno??ciÄ? takiego cz??owieka: kap??ana czy nauczyciela, kt??ry umia?? ods??oniÄ? nam nowy ??wiat warto??ci i wzbudziÄ? dla niego trwa??y entuzjazm czy nawet nadaÄ? kierunek ca??emu ??yciu?


10 listopada 2016r. odby??a siÄ? donios??a uroczysto??Ä? po??wiÄ?cenia nowego sztandaru Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie. Mia??a ona miejsce w Ko??ciele p.w. ??w. Wawrzy??ca w Wo??owie. Rado??Ä? z tego wydarzenia dzielili wraz z dyrekcjÄ? szko??y, nauczycielami i uczniami znakomici go??cie: Starosta Wo??owski Maciej Nejman, Burmistrz Gminy Wo????w Dariusz Chmura, rodzice oraz emerytowani nauczyciele naszej szko??y. MszÄ? ??wiÄ?tÄ? celebrowa?? proboszcz ks. Stanis??aw Ma??ysa wieloletni nauczyciel w naszej szkole, ks. Wojciech Bu??niak nauczyciel religii w Technikum, kt??ry wyg??osi?? S??owo Bo??e, oraz ks. Rafa?? Kubiak. Po uroczysto??ci po??wiÄ?cenia uczniowski Poczet Sztandarowy odebra?? nowy sztandar, kt??ry pe??ni?? funkcjÄ? honorowÄ? do ko??ca Mszy ??wiÄ?tej.

Magdalena Kuska


Oddaj krew – podaj dalej
sebas, poniedziałek 07 listopada 2016 - 20:34:50 // Komentarze: 0

Ko??ciuszkowcy ju?? kolejny raz w tym roku powitali za??ogÄ? karetki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wroc??awiu i wsp??lnie przeprowadzili w dniu 12 pa??dziernika 2016r akcjÄ? oddawania krwi.[ Czytaj resztę... ]Współpraca z firmą Farmer!
sebas, środa 02 listopada 2016 - 14:59:03 // Komentarze: 0

W wyniku d??ugoletniej wsp????pracy z FirmÄ? FARMER uczniowie technikum architektury krajobrazu Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie otrzymali okaza??e sadzonki drzew
i krzew??w ozdobnych. Tym samym mogli zrealizowaÄ? podstawÄ? programowÄ? dotyczÄ?cÄ? sadzenia ro??lin z bry??Ä? korzeniowÄ? oraz zabezpieczenia i pielÄ?gnacji po posadzeniu. W wyniku tych dzia??a?? nasz niewielki , szkolny â??ogr??d botanicznyâ? wzbogaci?? siÄ? o nowe gatunki drzew i krzew??w cennych pod wzglÄ?dem przyrodniczym.
Agnieszka Krupa

Idź do strony  1 2 3 ... 12 [13] 14