Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 11
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Prawa i obowiązki ucznia
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 74

1. Uczeń/słuchacz ma w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu nauczania, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) twórczych poszukiwań intelektualnych, zdobywania przy pomocy nauczyciela wiedzy. Może wyrażać wątpliwości, własne sądy oraz prowadzić dyskusję na temat treści zawartych w podręczniku i przekazywanych przez nauczyciela,
3) zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcji lub występujących w zadaniu domowym,
4) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochronę i poszanowanie godności osobistej oraz kulturalnego traktowania go przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów,
5) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
6) Ĺźyczliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz z ustalonych kontroli postępów nauce,
10) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
11) pomocy w przypadku trudności w nauce i zaległości powstałych z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki losowe),
12) korzystanie z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
13) wypoczynku na przerwach, w czasie ferii i przerw świątecznych,
14) informowania osób upoważnionych (przy zachowaniu pełnej tajemnicy) o swoich kłopotach osobistych, rodzinnych, materialnych i zdrowotnych,
15) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
16) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,
2. Zasady informowania o sprawdzianach i ogłaszania ich wyników, postępowanie w sprawach poprawiania bieżących ocen określają wewnątrzszkolne zasady oceniania.
3. Zasady oceniania , klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów określone są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.

§ 75

1. Uczeń/słuchacz jest w szczególności zobowiązany do:
1) przestrzegania obowiązujących w Centrum przepisów,
2) podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i nauczycieli,
3) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu Centrum,
4) przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Centrum,
5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę i rozwój osobisty,
6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Centrum,
7) terminowego wykonywania zadań domowych,
8) jak najlepszego wykorzystania czasu i warunkĂłw do nauki,
9) dbania o czystość mowy ojczystej,
10) okazywania szacunku wszystkim pracownikom Centrum, a także godnego zachowania się poza jego siedzibą,
11) przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego,
12) sumiennego wykonywania przyjętych lub przydzielonych zadań związanych z działaniami na rzecz Centrum (np. dyżury, w klasie, przygotowanie imprez szkolnych, itp.),
13) noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych,
14) dbania o schludność ubioru oraz jego czystość (ubiór szkolny powinien być stosowny i estetyczny ),
15) natychmiastowego informowania kierownictwa Centrum i nauczycieli o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia,
16) przestrzegania zakazu palenia papierosów, używania alkoholu i środków zmieniających świadomość na terenie szkoły oraz podczas zajęć i imprez organizowanych przez szkołę poza jej terenem.
2. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych wg następujących zasad:
1) usprawiedliwienie nieobecności ucznia dokonuje rodzic lub prawny opiekun ucznia osobiście lub w formie pisemnej,
2) nieobecność we wszystkich typach szkół należy usprawiedliwić w terminie ustalonym z wychowawcą klasy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu ustania przyczyny nieobecności ucznia w szkole,
3) w przypadku dłuższej niż jeden tydzień nieobecności ucznia w szkole rodzic powinien powiadomić szkołę w ciągu pierwszych trzech dni,
4) warunkiem usprawiedliwiania nieobecności na pojedynczych lekcjach jest uprzednie powiadomienie wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności, nauczyciela prowadzącego dane zajęcia o konieczności opuszczania lekcji, a następnie nieobecności musi być usprawiedliwiona jak w pkt 2,
5) jeżeli w/w warunki nie zostaną spełnione, nieobecność ucznia w szkole, uważa się za nieusprawiedliwioną.

§ 76

1. Ucznia/słuchacza obowiązuje strój schludny, estetyczny, stosowny do okoliczności.
2. Podczas uroczystości szkolnych oraz innych wyznaczonych przez dyrektora Centrum okazji obowiązuje strój galowy.
3. Podczas imprez sportowych obowiązuje strój sportowy.
4. Uczniom/słuchaczom nie wolno posiadać włączonych telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych odtwarzających lub komunikacyjnych podczas zajęć.
5. W przypadku korzystania przez ucznia z ww. urządzeń podczas zajęć, odebrane uczniowi urządzenie przez nauczyciela deponowane jest w sekretariacie szkoły i zwracane rodzicowi lub prawnemu opiekunowi ucznia.
6. Za zagubione lub skradzione na terenie Centrum urządzenia elektroniczne, odtwarzające i komunikacyjne Centrum nie ponosi odpowiedzialności.


źródło: Statut Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Wołowie