Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 9
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Oferta edukacyjna CKZiU 2017/2018
Oferta edukacyjna szkoły dziennej w roku szkolnym 2018/2019


Witamy Wszystkich Gimnazjalistów w strefie rekrutacji
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie


Tu pobierzesz ważne dokumenty związane z rekrutacją do szkoły na rok szkolny 2018/20191. Zarządzenie Nr 16/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

1.1 Załącznik nr 1
1.2 Załącznik nr 2
1.3 Załącznik nr 3a 3b 3c 3d
1.4 Załącznik nr 4

2. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

3. Pobierz podanie do szkoły

4. Terminarz rekrutacji


Bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów do Technikum nr 1 im. T. Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie na rok szkolny 2018/2019 będą wykonywane na terenie szkoły w dniu 20 lipca 2018 r. od godz. 10.00. Po skierowanie proszę zgłosić się do sekretariatu szkoły.4-letnie Technikum

Zawód: technik mechatronik

Numer zawodu: 311410
Forma: szkoła młodzieżowa w systemie dziennym

Termin składania podań: wg regulaminu rekrutacji . Pobierz podanie do szkoły


Technik mechatronik

Projektuje i wytwarza części i oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych; wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę; opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych; instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice; montuje i demontuje, uruchamia oraz wyłącza a także diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne.

Zadania zawodowe

pozyskiwanie, ocenianie i tworzenie dokumentacji technicznej do urządzeń i układów mechatronicznych
dobieranie elementów, podzespołów, zespołów, modułów, wskaźników i połączeń do urządzeń i systemów mechatronicznych
przygotowywanie elementów, wskaźników, podzespołów i zespołów do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych
projektowanie i opracowywanie procesów technologicznych produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych
testowanie elementów, modułów i podzespołów oraz obliczanie ich parametrów
wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretowanie ich wyników
instalowanie i testowanie oprogramowań sterujących
kontrola prawidłowości pracy urządzeń i systemów
instalowanie i uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych
dozorowanie pracy urządzeń i systemów oraz ocena ich stanu technicznego
montowanie i demontowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
prowadzenie diagnostyki zapobiegawczej, wyszukiwanie błędów, usuwanie awarii w urządzeniach i systemach mechatronicznych
przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej i ruchowej
sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii.

Przedmioty zawodowe

podstawy mechatroniki, technologie i konstrukcje mechaniczne, urządzenia i systemy mechatroniczne, pracownia urządzeń mechatronicznych, język obcy zawodowy, podstawy przedsiębiorczości
4-letnie Technikum

Zawód: technik ochrony środowiska

Numer zawodu: 325511
Forma: szkoła młodzieżowa w systemie dziennym

Termin składania podań: wg regulaminu rekrutacji . Pobierz podanie do szkoły


Technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości środowiska obowiązującymi w krajach UE.

Zadania zawodowe

prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków
monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie
określanie stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian zachodzących na skutek działalności człowieka
oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu i stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby
określanie zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów
wykonywanie pomiarów poziomu hałasu i drgań mechanicznych
badanie i kontrolowanie emisji i imisji zanieczyszczeń
sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi
obsługiwanie typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej
przygotowywanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej
posługiwanie się techniką komputerową; normowanie pracy sprzętu, taboru oraz podległych brygad
wykorzystywanie w działalności zawodowej znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej
przestrzeganie stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony i kształtowania środowiska

Przedmioty zawodowe

obiekty budowlane w środowisku, badanie i ocena stanu środowiska, prawne aspekty ochrony środowiska, monitoring środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka wodna, podstawy przedsiębiorczości
4-letnie Technikum

Zawód: technik ekonomista

Numer zawodu: 331403
Forma: szkoła młodzieżowa w systemie dziennym

Termin składania podań: wg regulaminu rekrutacji . Pobierz podanie do szkołyTechnik ekonomista w pracy zawodowej zajmuje się wieloma aspektami w branży ekonomicznej i finansowej polegających na:
- samodzielnym wykonywaniu lub współdziałaniu przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją
i przygotowaniem procesów:
- zaopatrzenia,
- magazynowania,
- transportu,
- sprzedaży produktów w różnych podmiotach gospodarczych,
- prowadzeniu prac związanych z badaniem rynku,
- planowaniu i sporządzaniu sprawozdawczości,
- prowadzeniu polityki zatrudnienia,
- obliczaniu wynagrodzeń,
- organizowaniu zaopatrzenia
- prowadzeniu gospodarki materiałowej,
- prowadzeniu księgowości metodą ręczną i przy wykorzystaniu programów komputerowych.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:
- Podstawy ekonomii
- Prawo
- Ekonomika
- Rachunkowość
- Pracownia ekonomiczna
- Język angielski zawodowy
- Specjalizacja:
- bankowość
- ubezpieczenia
- obrót i zarządzanie nieruchomościami
- podatki
- Praktyka zawodowa
Perspektywy zawodowe: Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy
w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna
jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

>>>Jeżeli lubisz finanse>>>Praca biurowa sprawia Ci przyjemność>>>
Uporczywie dążysz do celu>>> >>>Precyzja działania jest Ci bliska>>>
To ta szkoła jest dla Ciebie>>
4-letnie Technikum

Zawód: technik informatyk

Numer zawodu: 351203
Forma: szkoła młodzieżowa w systemie dziennym

Termin składania podań: wg regulaminu rekrutacji . Pobierz podanie do szkołyUczniowie w trakcie procesu nauczania uczą się:
- obsługiwać systemy operacyjne i pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
- budowy i działania systemów komputerowych,
- obsługiwać typowe oprogramowanie użytkowe, graficzne i narzędziowe,
- zakładać i utrzymywać bazy danych i nadzorować ich pracą,
- komunikować, wyszukiwać i przetwarzać informacje,
- projektowania stron internetowych, grafiki komputerowej,
- administracji środowisk sieciowych i eksploatacji sprzętu komputerowego,
- organizować działalność własnej firmy.

Typowe miejsca pracy dla technika informatyka:
- punkty serwisowe, komputerowe,
- firmy administrujące sieci komputerowe,
- w każdym przedsiębiorstwie w dziale obsługi informatycznej,
- własna działalność gospodarcza.>>> Jeżeli jesteś cierpliwy >>> Swoją przyszłość wiążesz z branżą IT >>>
>>>Twoją pasją są komputery >>>
To ta szkoła jest dla Ciebie>>>


4-letnie Technikum

Zawód: technik pojazdów samochodowych

Numer zawodu: 311513
Forma: szkoła młodzieżowa w systemie dziennym

Termin składania podań: wg regulaminu rekrutacji . Pobierz podanie do szkoły
Uczniowie w trakcie procesu nauczania uczą się:
- elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych,
- organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem samochodowym,
- podstaw konstrukcji maszyn,
- elementów wyposażenia podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych,
- diagnostyki pojazdów samochodowych,
- budowy silników samochodowych,
- przepisów ruchu drogowego

Typowe miejsca pracy dla technika pojazdów samochodowych:
- salony obsługi i sprzedaży samochodów,
- zakłady produkcyjne i naprawcze,
- stacje kontroli ewidencji i ubezpieczeń pojazdów,
- przedsiębiorstwa transportu i doradztwa technicznego.


>>> Jeżeli kochasz samochody >>> Swoją przyszłość wiążesz z branżą motoryzacyjną >>>
>>>Twoją pasją są konie mechaniczne >>>
To ta szkoła jest dla Ciebie>>>


4-letnie Technikum

ZawĂłd: technik logistyk

Numer zawodu: 333107
Forma: szkoła młodzieżowa w systemie dziennym

Termin składania podań: wg regulaminu rekrutacji . Pobierz podanie do szkoły


Uczniowie w trakcie procesu nauczania uczą się:
- planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania przemieszczania się towarów od producenta do konsumenta,
- wykorzystywać informacje płynące z rynku,
- optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany,
- zasad dostarczania towaru zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas,
- obsługiwać zamówienia i organizować transport wykorzystując systemy informatyczne

Typowe miejsca pracy dla technika logistyka:
- branże przemysłowe, budowlane i transportowe,
- firmy zajmujące się handlem i usługami informatycznymi i telekomunikacyjnymi.


>>> Jeżeli jesteś dynamiczny>>> Lubisz zarządzać i organizować>>>
Uporczywie dążysz do celu>>> >>>Precyzja działania jest Ci bliska >>>
To ta szkoła jest dla Ciebie>>>