Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 3
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 3
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
HistoriaDyrektor: Antoni Lichowski /1949 - 1956/


1.X.1949 r. - powołanie Liceum Mechaniki Rolnej. Organizator szkoły: Klaudiusz Śnieżko.
Naukę rozpoczyna 173 uczniów.
1.IX.1950 r. - Rada Pedagogiczna składa się z 16 osób. Odbudowa budynku warsztatów mechanicznych.
1951/1952 r. - powołanie 4-letniego Liceum Mechaniki Rolnej i Liceum dla Dorosłych.
Rozpoczyna działalność biblioteka szkolna.
21.VI.1952 r. - naukę kończy pierwszych 20 absolwentów.
1952/1953 r. - zmiana nazwy szkoły z Liceum Mechaniki Rolnej na 4-letnie Technikum Mechaniki Rolnej.
1953 r. - powstał projekt zabudowania nowego budynku warsztatowego, w którym miało się mieścić 11 działów.


.............................................................................


Dyrektor: Bronisław Ilkow /1956 - 1961/


1957 r. - przygotowania do zmiany profilu szkoły.
1958/1959 r. - nowy rok szkolny rozpoczynają uczniowie 5- letniego Technikum rolniczego.
Zmiany inwestycyjne odremontowano budynek szkolny oraz budynki internatowe,
a takĹźe rozbudowano gospodarstwo szkolne.
1961/1962 r. - dwukrotna zmiana dyrektora szkoły.
1961 r. - dyrektor Bronisława Ilkow przekazuje swoje obowiązki Klaudiuszowi Śnieżko.
1962 r. - dyrektor Klaudiusz Śnieżko powierza swoje stanowisko dotychczasowemu kierownikowi
Oddziału Oświaty Rolniczej inż. Michałowi Tomysowi.


.............................................................................
Dyrektor: inż. Michał Tomys /1962 - 1973/


1967 r. - powstaje Wydział Zaoczny dla Dorosłych pracujących w rolnictwie.
1967 r. - powstaje 3-letnie korespondencyjne Technikum Rolnicze dla absolwentĂłw PR-Ăłw i SPR-Ăłw.
1968 r. - powstaje 3-letnia Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa.
1968 r. - powstało koło sportowe ,,Technik".
1962-1970 r. - przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej.
1966-1970 r. - młodzież i nauczyciele tworzą nowe drogi i ścieżki obiektu, zasiano trawniki i założono klomby i kwietniki.
1969 r. - remont basenu pływackiego.
1970 r. - szkoła utworzyła z własnych środków gabinet dentystyczny i lekarski.
1.V.1971 r. - uroczyste otwarcie stadionu szkolnego.


.............................................................................
Dyrektor: mgr inż. Stanisław Stefanko /1973 - 1975/

1973-1975 r. - kontynuacja rozbudowy bazy dydaktycznej szkoły.


.............................................................................Dyrektor: mgr Józef Śmigielski /1975 - 1987/


4.VI.1975 r. - uroczyste obchody 25-lecia powstania szkoły oraz nadanie imienia Tadeusza Kościuszki.
Upamiętniając to wydarzenie wmurowano tablicę pamiątkową.
1.XI.1976 r. - powstanie Zespołu Szkół Rolniczych w składzie:
5-letnie Technikum Rolnicze
3-letnie Technikum Handlowe
3-letnie Technikum Rolnicze
3-letnie Technikum mechanizacji rolnictwa /dla pracujących/
Zaoczne Technikum Rolnicze
Zaoczne Technikum Handlowe
2-letnia Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa
2-letnia Zasadnicza Szkoła Handlowa
2-letnie Policealne Studium Zawodowe
Policealne Studium Zaoczne Rolnicze
Policealne Studium Ekonomiki i Zarządzania


.............................................................................
Dyrektor: mgr inĹź. Daniela KorĹź /1987 - 2006 /


1.IX.1987 r. - otwarcie Liceum Ekonomicznego.
1987 r. - pracę rozpoczyna pedagog szkolny.
1988/1989 r. - organizacja Ośrodka Doradztwa Komputerowego.
23.IX.1989 r. - organizacja uroczystości święta plonów gminy wołowskiej połączonej z dożynkami szkół rolniczych
makro-regionu południowo-zachodniego.
1.IX.1992 r. - otwarcie Technikum Technologii oraz Policealnego Studium Ekonomicznego.
1992 r. - organizacja i wyposaĹźenie gabinetu techniki biurowej.
1993 r. - realizacja uczniowskich praktyk zawodowych w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
w Wildberg w Brandenburgii.
1.IX.1995 r. - otwarcie Zaocznego Liceum Ekonomicznego.
1996 r. - realizacja uczniowskich praktyk zawodowych w gospodarstwach rodzinnych w rejonie Styrii w Austrii.
1.IX.1998 r. - otwarcie Wieczorowego Liceum Ekonomicznego w Filii w Obornikach Śl.
1998 r. - szkoła otrzymuje uprawnienia do organizacji egzaminów eksternistycznych z zakresu programowego
szkół branży rolniczej i ekonomicznej.
1998 r. - likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego.
1.XII.1998 r. - powołanie Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i zmiana nazwy szkoły na:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie.
1.I.1999 r. - zmiana jednostki prowadzącej szkołę. Szkoła prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Wołowie.
1.IX.1999 r. - przekazanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Filii w Obornikach Śląskich.
1999 r. - urządzenie gabinetów: przedmiotów ekonomicznych i języków obcych przy pomocy środków
Współpracy Polsko-Niemieckiej.
1999 r. - przystąpienie do realizacji programu europejskiego Sokrates-Comenius na temat: "Woda i rolnictwo"
1999 r. - zmiana specjalności Technikum Zawodowego na agrobiznes-agroturystyka.
1.IX.2000 r. - otwarcie Wieczorowego Technikum Mechanicznego oraz zmiana specjalności
w Zasadniczej Szkole Zawodowej na mechanika pojazdĂłw samochodowych.
2000 r. - przystąpienie do realizacji Programu Phare - PL9704 z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa na temat:
,, Rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem metod produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska".
1 IX 2000r. – otwarcie Wieczorowego Technikum Mechanicznego
i Liceum Technicznego o profilu rolniczo – spożywczym.
1 IX 2000r. – Pierwsze kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów młodocianych pracujących,
wielozawodowych szkół zasadniczych.
1 IX 2000r. – rozbudowa stacji Kontroli Pojazdów. Powstaje hala do przeglądu dużych samochodów ciężarowych.
1 IX 2000r. – budowa parkingu samochodowego dla słuchaczy Wydziału Kształcenia Dorosłych.
1 IX 2000r. – realizacja programu Phare – PL 97 04 z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa na temat
„Rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem metod produkcji rolniczej, przyjaznej dla środowiska”
1 IX 2000r. – odnowa elewacji budynku głównego oraz wybrukowanie bocznych przejść wewnętrznych szkoły.
1 IX 2000r. - otrzymujemy Złotą Odznakę Zrzeszenia LZS, nadaną przez Prezydium Rady Głównej Zrzeszenia LZS
w dowód uznania za wieloletnią działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.
14 X 2000r. – uroczystość obchodów 50 – lecia Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołowie.
VII 2001r. – przekazanie budynku humanistycznego szkoły na potrzeby Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie.
X 2001r. – rozpoczęcie prowadzenia kursów z zakresu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie: rolnik.
XII 2001r. – otwarcie pracowni symulacyjnej – „mini przedsiębiorstwa”
2001/2002 – Zespół Szkół zajął I miejsce w Międzyszkolnej Lidze Sportowej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wołowskiego
IV 2002r. – zakończenie realizacji programu europejskiego Socrates – Comenius: „Woda i rolnictwo”
1 IX 2002r. – otwarcie Liceum Profilowanego i Technikum Agrobiznesu dla młodzieży.
1 IX 2002r. – przystąpienie do realizacji programu europejskiego Socrates –Comenius
na temat: „Niepełnosprawni – Szansa i wyznanie”
X 2002r. – realizacji szkoleń na temat: „Unia Europejska w świetle problemów związanych z dostosowaniem
polskiego rolnictwa do struktur unijnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska
i tworzenia gospodarstw ekologicznych” w ramach wniosku złożonego do ARiMR.
X 2002r. – cykl szkoleń rolników w ramach projektu TEMPUS JEP 1411 -99
p.t. „Europejskie studia w sektorze rolno – spożywczym” przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego
we Wrocławiu oraz Biura Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich.
2000-2003 – wymiana sieci ciepłowniczej szkoły.
VII-VIII 2003r. – remont kapitalny sanitariatów w budynku WKD.
IX-XII 2003r. – remont kapitalny siłowni (wymiana dachu, remont kapitalny sali sportowej i zaplecza sanitarno – socjalnego)
X 2003r. – wykonanie przyłącza gazowego – przejście z olejowego systemu grzewczego na gazowy.
IV 2004r. – remont kapitalny: sanitariatów w budynku humanistycznym, holu w budynku WKD,
adaptacja powierzchni internatu Nr3 na salę wykładową do prowadzenia zajęć kursowych.
IX 2004r. – rozpoczęcie szkoleń dla rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.
1 IX 2004r. – zmiana nazwy Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołowie
na Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie.
1 IX 2004r. – założenie Liceum Profilowanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych.
1 IX 2004r. – powołanie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
III-IV 2005r. – remont kapitalny internatu Nr 1.
V 2005r. – obchody Dnia Patrona Szkoły.
1 IX 2005r. – wyłączenie ze struktury Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie
Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i włączenie go do PCEZ i PP-P w Wołowie.
1 IX 2005r. – założenie Technikum dla młodzieży w zawodzie technika architektury krajobrazu.
1 IX 2005r. – założenie Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie technika logistyka.
X 2005r. – szkoły Liceum Profilowane i Technikum Agrobiznesu otrzymały tytuł „Szkoły z klasą”
nadany przez Prezydenta RP w wyniku konkursu przeprowadzonego
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie i Gazetę Wyborczą.
XI-XII 2005r. – organizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej i centrum multimedialnego szkoły.
22.VII.2006r. - nagła śmierć wieloletniego dyrektora szkoły mgr inż. Danieli Korż.

.............................................................................


2006 – Dyrektor mgr Stanisława Borodacz


2006/2007 r. W Dolnośląskim Przeglądzie Piosenki Patriotycznej szkolny zespół wokalny zajął III miejsce.
Uczeń szkoły zdobył tytuł mistrza biegu przełajowego na 3 km. w Mistrzostwach Dolnego Śląska LZS.
Nawiązano współpracę z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz
Wojewódzkim Zarządem Ligi Obrony Kraju we Wrocławiu.
Rozwinęła się działalność pozalekcyjna i udział uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach
na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Założono sekcję sportowo-obronną ;opiekunem została
mgr Anna Bolanowska nauczyciel WF i PO. Po raz pierwszy uczniowie wzięli udział w zawodach
sportowo-obronnych WROCLOK 2007 i zajęli od razu III miejsce .
W Szkole Policealnej dla Dorosłych po raz pierwszy naukę rozpoczęli słuchacze w zawodzie
technik informatyk.
Piotr Hajtko zajął III miejsce w Mistrzostwach Europy w biegu po schodach.
Szkoła przystąpiła do realizacja programu edukacyjnego „Uczeń z klasą”.
Wyremontowano i wyposażono salę komputerową i multimedialną z EFS.

2007/2008 r. Otrzymano kolejną pracownię komputerową i multimedialną z EFS.
Sekcja sportowo-obronna zajęła I i IV miejsce w Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Obronnych
Dolnego Śląska WROCLOK-2008. Wykonano remont gabinetu matematyki i gabinetu zawodowego
nr 1, pokoi w internacie, łazienki, korytarza, bramy głównej, dachu nad stołówką szkolną.
Zmodernizowano gabinet wicedyrektora i sekretariat Wydziału Kształcenia Dorosłych.
W Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Mój Las” na etapie centralnym uczennice szkoły zajęły
I i III miejsce. Kolejne tytuły „Uczeń z klasą” otrzymało 23 uczniów.
W konkursach muzycznych na wszystkich szczeblach czołowe miejsca zajmował nasz szkolny
zespół wokalny.

2008/2009 r. Po raz pierwszy w szkołach młodzieżowych rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik informatyk.
Powołano Gimnazjum Specjalne Nr 4 i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.
Przysposobiono budynek tzw. „ Kamczatki” do prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych
w Gimnazjum (przebudowa I piętra, malowanie klatki schodowej, pomieszczenia na szatnię).
Budynek wyposażono ze środków budżetu szkoły. Wykonano kanalizację wodno-ściekową.
Zakupiono ze środków własnych szkoły pracownie komputerowe na potrzeby gimnazjum
oraz pracowni przedmiotĂłw ekonomicznych.

.............................................................................