Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 9
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Informacje dla uczniów
10.1. Informacje ogólne dla ucznia/słuchacza
1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają akty prawne:
a. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r. Nr 95 z późn zm.)
– zmiana Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
i niektĂłrych innych ustaw 1 (Dz.U.2015.357),
b. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie (Dz.U.2015.673).
2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany egzaminem zawodowym, jest formą
oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia
w zawodach.
3. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminach
ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i praktycznej.
Część pisemna przeprowadzana jest w formie testu pisemnego, a część praktyczna w formie
zadania lub zadań praktycznych.
5. Uczeń (słuchacz), składa dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, pisemną deklarację
przystąpienia do egzaminu, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu
zawodowego, (druki deklaracji znajdują się na stronie oke).
6. Uczeń (słuchacz) niepełnosprawny, chory, z dysfunkcją może przystąpić do egzaminu
w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych na podstawie dokumentĂłw o stanie zdrowia lub rodzaju dysfunkcji
będących podstawą dostosowania egzaminu.
7. Szczegółowa informacja w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania
egzaminu zawodowego jest zamieszczona na stronach internetowych okręgowej komisji
egzaminacyjnej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (komunikat dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej o sposobach dostosowania warunkĂłw i formy przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie).
8. Uczeń, słuchacz, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, był objęty pomocą psychologicznopedagogiczną
w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym
kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub
traumatyczną, może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w
warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub
traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
9. Dokumenty będące podstawą dostosowania warunków i formy egzaminu zawodowego
(orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach
w uczeniu się, opinia rady pedagogicznej, zaświadczenie lekarskie o chorobie lub
niesprawności czasowej) uczeń (słuchacz) składa wraz z deklaracją przystąpienia do
egzaminu.
10. W przypadku ucznia w zakładzie poprawczym, zakładzie karnym lub areszcie śledczym
opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może wydać psycholog zatrudniony
odpowiednio w zakładzie poprawczym, zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

11. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wymienionych
w komunikacie, wskazuje sposĂłb lub sposoby dostosowania warunkĂłw lub formy
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ucznia,
słuchacza.
12. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców
ucznia, słuchacza albo absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do jego potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
13. Rodzice ucznia, słuchacz albo absolwent składają oświadczenie o korzystaniu albo
niekorzystaniu ze wskazanych sposobĂłw dostosowania, w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania informacji.
14. Do części pisemnej egzaminu zawodowego zdający przystępuje w szkole, do której
uczęszcza.
15. Do części praktycznej egzaminu zawodowego uczeń przystępuje w szkole, do której
uczęszcza, albo w placówce, w której odbywa praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy,
u którego odbywa praktyczną naukę zawodu.
16. W uzasadnionych przypadkach uczeń, może przystąpić do części pisemnej i części
praktycznej egzaminu zawodowego w innym miejscu niĹź miejsce, o ktĂłrym mowa w pkt.14
i 15, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
17. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje uczniów o miejscu
i terminie przystąpienia do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego.
18. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów
i przyborĂłw pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE.
19. Zdający samodzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne w czasie trwania części pisemnej
i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
20. Zdający, który jest chory, w czasie trwania egzaminu zawodowego może korzystać ze
sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
21. Zaświadczenie o stanie zdrowia dołącza do deklaracji lub w szczególnych przypadkach
można przedłożyć w terminie późniejszym przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego
(dyrektorowi szkoły).
22. Uczeń (słuchacz):
−który nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie,
−którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie została unieważniona,
−który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie liczby punktów z danej części tego egzaminu
ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub
odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie
nauki.
23. Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji
o wynikach egzaminu zawodowego.
24. Po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym uczeń po raz pierwszy przystąpił do egzaminu
i nie uzyskał z jednej części egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów lub którego
część pisemna lub praktyczna została unieważniona, bądź nie przystąpił do części pisemnej
lub części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w
wyznaczonym terminie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w pełnym zakresie.
25. Uczeń (słuchacz) zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał:
−z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
−z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
26. Uczeń (słuchacz), który zdał egzamin z części pisemnej i egzamin z części praktycznej
z zakresu danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie

wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu
opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.
27. Uczeń (słuchacz), który zdał egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym
zawodzie i uzyskał świadectwo ukończenia szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.
28. Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną
wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata
lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego
(dyrektorowi szkoły). Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie najwyższego wyniku (100% punktów
moĹźliwych do uzyskania).
29. Po ogłoszeniu wyników egzaminu przez okręgową komisje egzaminacyjną, zdający ma
prawo wglądu do karty odpowiedzi i karty oceny oraz rezultatów w postaci dokumentacji z
części praktycznej egzaminu, jeżeli dokumentacja ta jest jedynym rezultatem końcowym
z wykonania zadania egzaminacyjnego, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.
Podczas dokonywania wglądu zdający ma możliwość zapoznania się z zasadami oceniania
rozwiązań zadań oraz zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Weryfikacji
sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie zdającego, o wyniku weryfikacji
sumy punktĂłw.
Część pisemna egzaminu
1. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa 60 minut.
2. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzana jest
w formie testu pisemnego, z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub z wykorzystaniem arkuszy
egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. Test pisemny składa się z 40 zadań testowych
wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.
3. Zdający na egzaminie z części pisemnej może korzystać z kalkulatora prostego.
4. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części
pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie znajdują się w komunikacie
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przyborach.
5. Część pisemna egzaminu zawodowego rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie
dyrektora CKE. Czas trwania części pisemnej rozpoczyna się z chwilą zapisania w
widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i
zakończenia pracy zdających.
6. Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej
z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego, po stwierdzeniu w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących
oraz przedstawiciela zdających, że pakiety zawierająca arkusze egzaminacyjne i karty
odpowiedzi nie zostały naruszone, otwiera je w ich obecności, a następnie przekazuje
przewodniczącym zespołów nadzorujących w liczbie odpowiadającej liczbie zdających
w poszczegĂłlnych salach egzaminacyjnych.
7. Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej
z wykorzystaniem elektronicznego systemy przeprowadzania tego egzaminu zdający
otrzymuje od przewodniczącego zespołu nadzorującego kartki identyfikacyjne
z wydrukowanym: imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL, nazwą i oznaczeniem
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, z zakresu której przystępują do egzaminu oraz
nazwą użytkownika i hasłem niezbędnym do uzyskania dostępu do elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu, sprawdza poprawność danych zapisanych na tych kartkach.
8. Zdający wchodzą do sali o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego (dyrektora szkoły) pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość, a następnie losują numery stanowisk egzaminacyjnych.
9. Arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi zdającym rozdają członkowie zespołu
nadzorującego, polecając sprawdzenie, czy są one kompletne.
10. Zdający, po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego i karty odpowiedzi, ma obowiązek
sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny i karta odpowiedzi są kompletne, tzn. czy arkusz ma
wszystkie strony, czy strony arkusza i karty odpowiedzi są wyraźnie wydrukowane. Braki
natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego i otrzymuje kompletny
arkusz lub kartę. Wymianę arkusza lub karty zdający potwierdza podpisem w wykazie
zdających.
11. Zdający ma obowiązek zapoznania się z Instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej
stronie arkusza egzaminacyjnego lub udostępnionej na indywidulanym stanowisku
egzaminacyjnym – w przypadku, gdy egzamin jest przeprowadzany z wykorzystaniem
elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie.
12. Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego wszelkie nieprawidłowości
w funkcjonowaniu indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego (egzamin pisemny
elektroniczny) lub braki w arkuszu egzaminacyjnym, na karcie odpowiedzi (egzamin
pisemny z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi).
13. Zdający zamieszcza na karcie odpowiedzi oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w
zawodzie lub zawodach, oznaczenie wersji arkusza egzaminacyjnego, datę urodzenia, numer
PESEL,
a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość. Zdający nie podpisuje karty odpowiedzi.
14. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności
organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy),
w miejscu widocznym dla każdego zdającego, godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia
rozwiązywania zadań.
15. W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy
indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie (egzamin
pisemny elektroniczny) lub osobnym stoliku (egzamin pisemny z wykorzystaniem
wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi).
16. W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego zdający nie powinni opuszczać
sali egzaminacyjnej. Opuszczenie sali egzaminacyjnej moĹźliwe tylko w uzasadnionych
przypadkach za zgodą przewodniczącego zespołu nadzorującego.
17. W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego zdającym nie udziela się żadnych
wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
18. Stanowiska egzaminacyjne powinny być tak przygotowane, aby była zapewniona
samodzielna praca zdających.
19. Zdający rozwiązuje zadania w dowolnej kolejności i zaznacza odpowiedzi w odpowiednich
miejscach na karcie odpowiedzi wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym
tuszem/atramentem lub w przypadku zdawania egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego
systemu przeprowadzania egzaminu zaznacza i zapisuje w systemie swĂłj wybĂłr
odpowiedzi.
20. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez
zdającego, wniesienia lub korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie Dyrektora CKE o przyborach lub zakłócania prawidłowego przebiegu części
pisemnej egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym przewodniczący
zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu zdającemu część pisemną egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
21. W przypadku unieważnienia części pisemnej egzaminu danego zdającego, dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik uzyskany z części pisemnej tego egzaminu
jako „0%”.
22. Zdający, który w trakcie egzaminu podejmuje decyzję o rezygnacji z wykonywania zadań,
zgłasza tę decyzję przewodniczącemu zespołu nadzorującego poprzez podniesienie ręki
i składa pisemne oświadczenie, do którego dołącza swój arkusz egzaminacyjny i kartę
odpowiedzi.
23. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu
zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu
nadzorującego sprawdza poprawność kodowania na karcie odpowiedzi oraz kompletność
jej wypełnienia zgodnie z pkt. 13, a następnie odbiera od zdającego kartę odpowiedzi i
arkusz egzaminacyjny. Po arkusz egzaminacyjny zdający może się zgłosić po zakończeniu
egzaminu. Po otrzymaniu zezwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając
pracy pozostałym piszącym.
24. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań zdający kończy pracę z
arkuszem egzaminacyjnym:
−zamyka arkusz i odkłada kartę odpowiedzi na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do
blatu,
−czeka, aż członkowie zespołu nadzorującego w jego obecności sprawdzą kompletność
i poprawność zakodowania kart odpowiedzi,
−opuszcza salę po uzyskaniu zgody przewodniczącego zespołu nadzorującego,
−zdający zabiera ze sobą arkusz egzaminacyjny.
25. Po zakończeniu części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem
elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu zdający uzyskuje informację
o liczbie poprawnie udzielonych odpowiedzi. Odpowiedzi udzielone przez zdających zostają
zapisane i zarchiwizowane w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu
zawodowego, a następnie przesłane w postaci elektronicznej okręgowej komisji
egzaminacyjnej.
26. Zdający w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem
do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu
zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. Dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeĹźenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje
pisemnie zdającego, o wyniku rozstrzygnięcia.
27. Wynik części pisemnej egzaminu ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, po
elektronicznym odczytaniu zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie
przeprowadzania egzaminu – w przypadku, gdy część pisemna egzaminu jest
przeprowadzania z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu lub
po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi – w przypadku, gdy część pisemna
egzaminu jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart
odpowiedzi.
Część praktyczna egzaminu
1. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa nie krócej niż
120 minut i nie dłużej niż 240 minut (czas trwania części praktycznej egzaminu jest
określony w informatorze o egzaminie z każdej kwalifikacji).
2. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie polega na
wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub
dokumentacja.
3. Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu (formy):
a. w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
b. wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa uzyskana z wykorzystaniem
komputera,
c. d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
d. dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem
komputera.
4. Zdający w dniu egzaminu z części praktycznej zgłasza się do ośrodka egzaminacyjnego nie
później niż na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.
5. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części
praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie znajdują się w
komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
6. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu zawodowego przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze
egzaminacyjne i karty oceny oraz inne materiały egzaminacyjne niezbędne do
przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego nie zostały naruszone.
Następnie w obecności zespołów nadzorujących i przedstawiciela zdających, otwiera je i
przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących w liczbie odpowiadającej liczbie
zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych.
7. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego
zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły) pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość, a następnie losują numery stanowisk egzaminacyjnych.
8. Część praktyczna egzaminu zawodowego rozpoczyna się o godzinie określonej
w komunikacie dyrektora CKE. Czas trwania części praktycznej rozpoczyna się z chwilą
zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu
rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających.
9. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym pakiety, polecając sprawdzenie, czy są
one kompletne.
10. Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego ewentualne braki w pakiecie.
11. Zdający ma obowiązek zapoznania się z Instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej
stronie arkusza egzaminacyjnego.
12. Zdający zamieszcza na 1 stronie arkusza egzaminacyjnego numer PESEL a w karcie oceny
oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub zawodach, numer zadania, numer
stanowiska egzaminacyjnego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię
i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zdający nie
podpisuje karty oceny.
13. Na stanowisku egzaminacyjnym zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest
kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony, czy strony są wyraźnie wydrukowane. Braki
natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego i otrzymuje kompletny
arkusz. Informację o wymianie arkusza przewodniczący zamieszcza w protokole części
praktycznej egzaminu zawodowego, a zdający potwierdza podpisem w wykazie zdających.
14. Zdający na zapoznanie się z treścią zadania lub zadań egzaminacyjnych oraz z
wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu
trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.
15. W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy
osobnym stanowisku egzaminacyjnym, z wyjątkiem takich kwalifikacji wyodrębnionych
w danym zawodzie lub zawodach, w których zadanie lub część zadania egzaminacyjnego
przy tym samym stanowisku egzaminacyjnym może wykonywać więcej niż jeden zdający.
16. W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego zdający nie powinni opuszczać
sali egzaminacyjnej. Opuszczenie sali egzaminacyjnej moĹźliwe tylko w uzasadnionych
przypadkach za zgodą przewodniczącego.
17. W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego zdającym nie udziela się
żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
18. Stanowiska egzaminacyjne powinny być tak przygotowane, aby zdającym była zapewniona
samodzielna praca.
19. Na 30 minut przed ustalonym czasem zakończenia egzaminu przewodniczący zespołu
nadzorującego przypomina zdającym ile czasu pozostało do zakończenia egzaminu.
20. W przypadku gdy rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest
wyrób lub usługa, po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający
pozostawiają na swoich stanowiskach egzaminacyjnych rezultaty końcowe wykonania
zadania lub zadań egzaminacyjnych oraz związaną z nimi dokumentację i opuszczają salę
egzaminacyjną.
21. W przypadku gdy jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań
egzaminacyjnych jest dokumentacja, po zakończeniu części praktycznej egzaminu
zawodowego zdający pozostawiają na swoich stanowiskach egzaminacyjnych arkusze
egzaminacyjne i dokumentację i opuszczają salę egzaminacyjną. Przedstawiciel zdających
wyznaczony przez przewodniczącego zespołu nadzorującego jest obecny w sali w czasie
pakowania arkuszy egzaminacyjnych i dokumentacji do zwrotnych kopert i zaklejania tych
kopert.
22. W przypadku, gdy w trakcie części praktycznej egzaminu oceniane są przez egzaminatora
rezultaty pośrednie wykonania zadania (egzamin o modelu „w” lub „wk”), zdający
postępując zgodnie z instrukcją zapisaną w arkuszu egzaminacyjnym zgłasza ten etap pracy
przez podniesienie ręki.
23. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez
zdającego, wniesienia lub korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych
w komunikacie lub zakłócania prawidłowego przebiegu części praktycznej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sposób utrudniający pracę pozostałym
zdającym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu zdającemu
część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
24. W przypadku unieważnienia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie danego zdającego, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik
uzyskany z części praktycznej tego egzaminu jako "0%".
25. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu
zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu
nadzorującego sprawdza poprawność i kompletność oznaczania arkusza i kodowania oraz
wypełnienia karty oceny. Po otrzymaniu zezwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi,
nie zakłócając pracy pozostałym.
26. Zdający w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia części praktycznej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym
wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja mogą zgłosić zastrzeżenia
wraz
z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie
egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. Dyrektor okręgowej
komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeĹźenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania
i informuje pisemnie zdającego, o wyniku rozstrzygnięcia.
27. Wyniki części praktycznej egzaminu ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, po
elektronicznym odczytaniu karty oceny.
10.2. Informacje ogĂłlne dla absolwenta
1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie określają akty prawne:
a. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r. Nr 95 z późn zm.)
– zmiana Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
i niektĂłrych innych ustaw 1 (Dz.U.2015.357),
b. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie (Dz.U.2015.673).
2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany egzaminem zawodowym, jest formą
oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia
w zawodach.
3. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminach
ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i praktycznej.
Część pisemna przeprowadzana jest w formie testu pisemnego, a część praktyczna w formie
zadania lub zadań praktycznych.
5. Absolwent, składa dyrektorowi szkoły, do której uczęszczał, pisemną deklarację przystąpienia
do egzaminu, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego (druki
deklaracji znajdują się na stronie oke).
6. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji w szkole kształcenia
w danym zawodzie, absolwent składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji
egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta nie później
niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego, (druki deklaracji znajdują się na
stronie oke). Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo ukończenia szkoły.
7. Absolwent niepełnosprawny, chory, z dysfunkcją może przystąpić do egzaminu w warunkach
i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na
podstawie dokumentów o stanie zdrowia lub rodzaju dysfunkcji będących podstawą
dostosowania egzaminu.
8. Szczegółowa informacja w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania
egzaminu zawodowego jest zamieszczona na stronach internetowych okręgowej komisji
egzaminacyjnej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (komunikat dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej o sposobach dostosowania warunkĂłw i formy przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie).
9. Absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze
względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może
przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
wynikających odpowiednio
z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie
pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
10. Dokumenty będące podstawą dostosowania warunków i formy egzaminu zawodowego
(orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia poradni psychologicznopedagogicznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, opinia rady pedagogicznej,
zaświadczenie lekarskie o chorobie lub niesprawności czasowej) absolwent składa wraz
z deklaracją przystąpienia do egzaminu.
11. W przypadku absolwenta w zakładzie poprawczym, zakładzie karnym lub areszcie śledczym
opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może wydać psycholog zatrudniony
odpowiednio w zakładzie poprawczym, zakładzie karnym lub areszcie śledczym.
12. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wymienionych
w komunikacie, wskazuje sposĂłb lub sposoby dostosowania warunkĂłw lub formy
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ucznia,
słuchacza.
13. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie absolwenta
o wskazanych sposobach dostosowania warunkĂłw i form przeprowadzania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych nie później niż na 3 miesiące przed egzaminem.
14. Absolwent składa oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów
dostosowania, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.
15. Do części pisemnej egzaminu zawodowego absolwent przystępuje w szkole, do której
uczęszczał.
16. Do części praktycznej egzaminu zawodowego absolwent przystępuje w szkole, do której
uczęszczał, albo w placówce, w której odbywał praktyczną naukę zawodu, lub u
pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu.
17. W uzasadnionych przypadkach (w tym w przypadku likwidacji szkoły lub kierunku
kształcenia) absolwent może przystąpić do części pisemnej i części praktycznej egzaminu
zawodowego w innym miejscu niĹź wymienione w pkt 16., wskazanym przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej.
18. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje absolwentów, którzy
złożyli deklarację w szkole o miejscu i terminie przystąpienia do części pisemnej i
praktycznej egzaminu zawodowego.
19. Absolwent wymieniony w punkcie 6, który złożył deklarację dyrektorowi okręgowej komisji
egzaminacyjnej otrzymuje od dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na miesiąc przed
terminem egzaminu informację pisemną o miejscu i terminie przystąpienia do części
pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego.
20. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów
i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE o materiałach
i przyborach.
21. Zdający samodzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne w czasie trwania części pisemnej
i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
22. Zdający, który jest chory, w czasie trwania egzaminu zawodowego może korzystać ze
sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
23. Zaświadczenie o stanie zdrowia dołącza do deklaracji lub w szczególnych przypadkach
można przedłożyć w terminie późniejszym przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego
(dyrektorowi szkoły).
24. Absolwent,
−który nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie,
−którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie została unieważniona,
−który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie liczby punktów z danej części tego egzaminu
ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub
odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania z tym
że w przypadku, gdy przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje ten egzamin lub jego część na
zasadach określonych dla egzaminu eksternistycznego i wnosi za ten egzamin opłatę.
25. Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji
o wynikach egzaminu zawodowego.
26. Po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym zdający po raz pierwszy przystąpił do egzaminu
i nie uzyskał z jednej części egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów lub którego
część pisemna lub praktyczna została unieważniona, bądź nie przystąpił do części pisemnej
lub części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w wyznaczonym terminie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie w pełnym zakresie.
27. Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał:
−z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
−z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
28. Zdający, który zdał egzamin z części pisemnej i egzamin z części praktycznej z zakresu
danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane
przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną
przez okręgową komisję egzaminacyjną.
29. Zdający, który zdał egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym
zawodzie i uzyskał świadectwo ukończenia szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.
30. Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną
wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub
finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego
(dyrektorowi szkoły). Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie najwyższego wyniku (100% punktów
moĹźliwych do uzyskania).
31. Po ogłoszeniu wyników egzaminu przez okręgową komisje egzaminacyjną, zdający ma
prawo wglądu do karty odpowiedzi i karty oceny oraz rezultatów w postaci dokumentacji
z części praktycznej egzaminu, jeżeli dokumentacja ta jest jedynym rezultatem końcowym
z wykonania zadania egzaminacyjnego, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.
Podczas dokonywania wglądu zdający ma możliwość zapoznania się z zasadami oceniania
rozwiązań zadań oraz zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Weryfikacji
sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie zdającego, o wyniku weryfikacji
sumy punktĂłw.
Część pisemna egzaminu
1. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa 60 minut.
2. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzana jest
w formie testu pisemnego, z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub z wykorzystaniem arkuszy
egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. Test pisemny składa się z 40 zadań testowych
wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.
3. Zdający na egzaminie z części pisemnej może korzystać z kalkulatora prostego.
4. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części
pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie znajdują się w komunikacie
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o materiałach i przyborach.
5. Część pisemna egzaminu zawodowego rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie
dyrektora CKE. Czas trwania części pisemnej rozpoczyna się z chwilą zapisania
w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia
i zakończenia pracy zdających.
6. Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej
z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego, po stwierdzeniu w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących
oraz przedstawiciela zdających, że pakiety zawierająca arkusze egzaminacyjne i karty
odpowiedzi nie zostały naruszone, otwiera je w ich obecności, a następnie przekazuje
przewodniczącym zespołów nadzorujących w liczbie odpowiadającej liczbie zdających
w poszczegĂłlnych salach egzaminacyjnych.
7. Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu zdający
otrzymuje od przewodniczącego zespołu nadzorującego kartki identyfikacyjne
z wydrukowanym: imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL, nazwą i oznaczeniem
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, z zakresu której przystępują do egzaminu oraz
nazwą użytkownika i hasłem niezbędnym do uzyskania dostępu do elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu, sprawdza poprawność danych zapisanych na tych kartkach.
8. Zdający wchodzą do sali o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego (dyrektora szkoły) pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość, a następnie losują numery stanowisk egzaminacyjnych.
9. Arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi zdającym rozdają członkowie zespołu
nadzorującego, polecając sprawdzenie, czy są one kompletne.
10. Zdający, po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego i karty odpowiedzi, ma obowiązek
sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny i karta odpowiedzi są kompletne, tzn. czy arkusz ma
wszystkie strony, czy strony arkusza i karty odpowiedzi są wyraźnie wydrukowane. Braki
natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego i otrzymuje kompletny
arkusz lub kartę. Wymianę arkusza lub karty zdający potwierdza podpisem w wykazie
zdających.
11. Zdający ma obowiązek zapoznania się z Instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej
stronie arkusza egzaminacyjnego lub udostępnionej na indywidulanym stanowisku
egzaminacyjnym – w przypadku, gdy egzamin jest przeprowadzany z wykorzystaniem
elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie.
12. Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego wszelkie nieprawidłowości
w funkcjonowaniu indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego (egzamin pisemny
elektroniczny) lub braki w arkuszu egzaminacyjnym, na karcie odpowiedzi (egzamin
pisemny z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi).
13. Zdający zamieszcza na karcie odpowiedzi oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w
zawodzie lub zawodach, oznaczenie wersji arkusza egzaminacyjnego, datę urodzenia, numer
PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zdający nie podpisuje karty odpowiedzi.
14. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności
organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy),
w miejscu widocznym dla każdego zdającego, godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia
rozwiązywania zadań.
15. W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy
indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie (egzamin
pisemny elektroniczny) lub osobnym stoliku (egzamin pisemny z wykorzystaniem
wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi).
16. W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego zdający nie powinni opuszczać sali
egzaminacyjnej. Opuszczenie sali egzaminacyjnej moĹźliwe tylko w uzasadnionych
przypadkach za zgodą przewodniczącego zespołu nadzorującego.
17. W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego zdającym nie udziela się żadnych
wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
18. Stanowiska egzaminacyjne powinny być tak przygotowane, aby była zapewniona
samodzielna praca zdających.
19. Zdający rozwiązuje zadania w dowolnej kolejności i zaznacza odpowiedzi w odpowiednich
miejscach na karcie odpowiedzi wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym
tuszem/atramentem lub w przypadku zdawania egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego
systemu przeprowadzania egzaminu zaznacza i zapisuje w systemie swĂłj wybĂłr
odpowiedzi.
20. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez
zdającego, wniesienia lub korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych
w komunikacie Dyrektora CKE o materiałach i przyborach lub zakłócania prawidłowego
przebiegu części pisemnej egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu zdającemu część
pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
21. W przypadku unieważnienia części pisemnej egzaminu danego zdającego, dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik uzyskany z części pisemnej tego egzaminu
jako „0%”.
22. Zdający, który w trakcie egzaminu podejmuje decyzję o rezygnacji z wykonywania zadań,
zgłasza tę decyzję przewodniczącemu zespołu nadzorującego poprzez podniesienie ręki
i składa pisemne oświadczenie, do którego dołącza swój arkusz egzaminacyjny i kartę
odpowiedzi.
23. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu
zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu
nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i wypełnienia karty odpowiedzi, a
następnie odbiera od zdającego kartę odpowiedzi i arkusz egzaminacyjny. Po arkusz
egzaminacyjny zdający może się zgłosić po zakończeniu egzaminu. Po otrzymaniu
zezwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym
piszącym.
24. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań zdający kończy pracę z arkuszem
egzaminacyjnym:
−zamyka arkusz i odkłada kartę odpowiedzi na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do
blatu,
−czeka, aż członkowie zespołu nadzorującego w jego obecności sprawdzą kompletność
i poprawność zakodowania i wypełnienia kart odpowiedzi,
−opuszcza salę po uzyskaniu zgody przewodniczącego zespołu nadzorującego
−zdający zabiera ze sobą arkusz egzaminacyjny.
25. Po zakończeniu części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem
elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu zdający uzyskuje informację
o liczbie poprawnie udzielonych odpowiedzi. Odpowiedzi udzielone przez zdających zostają
zapisane i zarchiwizowane w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu
zawodowego, a następnie przesłane w postaci elektronicznej okręgowej komisji
egzaminacyjnej.
26. Zdający w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem
do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały
naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. Dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeĹźenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje
pisemnie zdającego, o wyniku rozstrzygnięcia.
27. Wynik części pisemnej egzaminu ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej,
po elektronicznym odczytaniu zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie
przeprowadzania egzaminu – w przypadku, gdy część pisemna egzaminu jest
przeprowadzania z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu lub
po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi – w przypadku, gdy część pisemna
egzaminu jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart
odpowiedzi.
Część praktyczna egzaminu
1. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa nie krócej niż
120 minut i nie dłużej niż 240 minut (czas trwania części praktycznej egzaminu jest
określony w informatorze o egzaminie z każdej kwalifikacji).
2. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie polega na wykonaniu
zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub
dokumentacja.
3. Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu (formy):
a. w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
112
b. wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa uzyskana z wykorzystaniem
komputera,
c. d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
d. dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem
komputera.
4. Zdający w dniu egzaminu z części praktycznej zgłasza się do ośrodka egzaminacyjnego nie
później niż na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.
5. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części
praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie znajdują się w
komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
6. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu zawodowego przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze
egzaminacyjne i karty oceny oraz inne materiały egzaminacyjne niezbędne do
przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego nie zostały naruszone.
Następnie w obecności zespołów nadzorujących i przedstawiciela zdających, otwiera je i
przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących w liczbie odpowiadającej liczbie
zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych.
7. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego
zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły) pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość, a następnie losują numery stanowisk egzaminacyjnych.
8. Część praktyczna egzaminu zawodowego rozpoczyna się o godzinie określonej
w komunikacie dyrektora CKE. Czas trwania części praktycznej rozpoczyna się z chwilą
zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu
rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających.
9. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym pakiety, polecając sprawdzenie, czy są
one kompletne.
10. Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego ewentualne braki w pakiecie.
11. Zdający ma obowiązek zapoznania się z Instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej
stronie arkusza egzaminacyjnego.
12. Zdający zamieszcza na 1 stronie arkusza egzaminacyjnego numer PESEL a w karcie oceny
oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub zawodach, numer zadania, numer
stanowiska egzaminacyjnego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię
i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zdający nie
podpisuje karty oceny.
13. Na stanowisku egzaminacyjnym zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest
kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony, czy strony są wyraźnie wydrukowane. Braki
natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego i otrzymuje kompletny
arkusz. Informację
o wymianie arkusza przewodniczący zamieszcza w protokole części praktycznej egzaminu
zawodowego, a zdający potwierdza podpisem w wykazie zdających.
14. Zdający na zapoznanie się z treścią zadania lub zadań egzaminacyjnych oraz z
wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu
trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.
15. W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy
osobnym stanowisku egzaminacyjnym, z wyjątkiem takich kwalifikacji wyodrębnionych
w danym zawodzie lub zawodach, w których zadanie lub część zadania egzaminacyjnego
przy tym samym stanowisku egzaminacyjnym może wykonywać więcej niż jeden zdający.
16. W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego zdający nie powinni opuszczać
sali egzaminacyjnej. Opuszczenie sali egzaminacyjnej moĹźliwe tylko w uzasadnionych
przypadkach za zgodą przewodniczącego.
17. W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego zdającym nie udziela się
żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
18. Stanowiska egzaminacyjne powinny być tak przygotowane, aby zdającym była zapewniona
samodzielna praca.
19. Na 30 minut przed ustalonym czasem zakończenia egzaminu przewodniczący zespołu
nadzorującego przypomina zdającym ile czasu pozostało do zakończenia egzaminu.
20. W przypadku gdy rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest
wyrób lub usługa, po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający
pozostawiają na swoich stanowiskach egzaminacyjnych rezultaty końcowe wykonania
zadania lub zadań egzaminacyjnych oraz związaną z nimi dokumentację i opuszczają salę
egzaminacyjną.
21. W przypadku gdy jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań
egzaminacyjnych jest dokumentacja, po zakończeniu części praktycznej egzaminu
zawodowego zdający pozostawiają na swoich stanowiskach egzaminacyjnych arkusze
egzaminacyjne i dokumentację i opuszczają salę egzaminacyjną. Przedstawiciel zdających
wyznaczony przez przewodniczącego zespołu nadzorującego jest obecny w sali w czasie
pakowania arkuszy egzaminacyjnych i dokumentacji do zwrotnych kopert i zaklejania tych
kopert.
22. W przypadku, gdy w trakcie części praktycznej egzaminu oceniane są przez egzaminatora
rezultaty pośrednie wykonania zadania (egzamin o modelu „w” lub „wk”), zdający
postępując zgodnie z instrukcją zapisaną w arkuszu egzaminacyjnym zgłasza ten etap pracy
przez podniesienie ręki.
23. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez
zdającego, wniesienia lub korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych
w komunikacie lub zakłócania prawidłowego przebiegu części praktycznej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sposób utrudniający pracę pozostałym
zdającym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu zdającemu
część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
24. W przypadku unieważnienia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie danego zdającego, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik
uzyskany z części praktycznej tego egzaminu jako "0%".
25. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu
zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu
nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i wypełnienia oznaczeń na karcie oceny i
arkuszu egzaminacyjnym. Po otrzymaniu zezwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi,
nie zakłócając pracy pozostałym.
26. Zdający w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia części praktycznej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym
wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja mogą zgłosić zastrzeżenia
wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w
trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. Dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich
otrzymania i informuje pisemnie zdającego, o wyniku rozstrzygnięcia.
27. Wyniki części praktycznej egzaminu ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, po
elektronicznym odczytaniu karty oceny