Programy
logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 1
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Rada Samorządu Słuchaczy
SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2016/2017


Wszyscy uczniowie, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski szkół dla młodzieży. W Centrum działa Samorząd Uczniowski wspólny dla wszystkich szkół dla młodzieży, który jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów w danym typie szkoły.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Centrum, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów jak:
• prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
• prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
• prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
• prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
• prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

Samorząd Uczniowski ponadto:
• może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły,
• wydaje opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
• wskazuje ucznia technikum jako kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów,
• występuje w sprawach określonych w Statucie.

Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.
Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:
 znajomość przez uczniów swoich praw i obowiązków
 kulturę osobistą uczniów
 profilaktykę agresji i przemocy w szkole
 kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania
 dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole
 przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią
 tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania
 tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
 tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
 podtrzymywanie tradycji
 włączenie rodziców w sprawy szkoły

Celem jego działania jest współdecydowanie o sprawach szkoły, identyfikowanie się
z nią oraz integracja społeczności szkolnej. Zrealizować te cele można poprzez podejmowanie następujących form aktywności:
 reprezentowanie ogółu uczniów,
 działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,
 uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,
 rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
 kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów,
 dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
 wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego: integrowanie młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych, spotkań, wycieczek,
 wyrabianie poczucia własnej wartości i dumy z powodu reprezentowania szkoły podczas olimpiad, konkursów, zawodów sportowych i innych szkolnych imprez;
 radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i poszukiwanie możliwości ich rozwiązania,
 planowanie planu pracy samorządu, samodzielne formułowanie priorytetów,
 odpowiedzialność za podejmowanie decyzji na rzecz organizowania życia w szkole,
Wszyscy uczniowie, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski szkół dla młodzieży. W Centrum działa Samorząd Uczniowski wspólny dla wszystkich szkół dla młodzieży, który jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów w danym typie szkoły.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Centrum, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów jak:
• prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
• prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
• prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
• prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
• prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

Samorząd Uczniowski ponadto:
• może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły,
• wydaje opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
• wskazuje ucznia technikum jako kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów,
• występuje w sprawach określonych w Statucie.

Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.
Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:
 znajomość przez uczniów swoich praw i obowiązków
 kulturę osobistą uczniów
 profilaktykę agresji i przemocy w szkole
 kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania
 dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole
 przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią
 tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania
 tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
 tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
 podtrzymywanie tradycji
 włączenie rodziców w sprawy szkoły

Celem jego działania jest współdecydowanie o sprawach szkoły, identyfikowanie się
z nią oraz integracja społeczności szkolnej. Zrealizować te cele można poprzez podejmowanie następujących form aktywności:
 reprezentowanie ogółu uczniów,
 działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,
 uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,
 rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
 kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów,
 dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
 wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego: integrowanie młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych, spotkań, wycieczek,
 wyrabianie poczucia własnej wartości i dumy z powodu reprezentowania szkoły podczas olimpiad, konkursów, zawodów sportowych i innych szkolnych imprez;
 radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i poszukiwanie możliwości ich rozwiązania,
 planowanie planu pracy samorządu, samodzielne formułowanie priorytetów,
 odpowiedzialność za podejmowanie decyzji na rzecz organizowania życia w szkole,


Rada Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca - Karolina Kołacka
Zastępca - Patryk Leciejewski
Skarbnik - Karolina Czerniawska
Rzecznik praw ucznia - Justyna Żołędziewska


Poczet Sztandarowy:

Monika Kornaj
Lila Bicz
Karol Borkowski
Natalia Dominiczak
Paulina Jakubczyk
Ernest Ĺťak

Członkowie samorządu :


Dawid WĂłjciĂłw
Dominika Wałęska
Piotr Romanowski
Aleksandra Ĺťmurko