Programy
logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 2
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Oferta edukacyjna Wydziału Kształcenia Dorosłych
Oferta edukacyjna Wydziału Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

Regulamin rekrutacji WKD 2017/18
Podanie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Podanie do Liceum Ogólnokształcącego
Podanie do Szkoły Plicealnej

1. Szkoły Policealne jednoroczne:

• Florysta 343203 - Kwalifikacja R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Florysta zajmuje się tworzeniem dekoracji z roślin, w pełni wykorzystując ich walory zdobnicze i estetyczne. Florysta jest zapraszany do współpracy podczas organizacji różnych imprez i uroczystości, gdzie ważna jest wizualna oprawa (śluby, komunie, bankiety itp.), a także do stylizacji wnętrz (sklepy, hotele, biura, zleceniodawcy prywatni). W swojej pracy opiera się na wiedzy z zakresu aranżacji
wnętrz, sposobów zagospodarowania przestrzennego pomieszczeń, właściwości i symboliki roślin. Do głównych zadań w tym zawodzie zalicza się: przygotowanie projektu dekoracji, przygotowanie materiału roślinnego, wykonanie kompozycji i ozdób z materiału roślinnego, utrwalenie efektu pracy. Florysta, sporządzając dekoracje (od niedużych kompozycji po aranżacje przestrzenne), używa kwiatów
ciętych i roślin doniczkowych, suszu oraz sztucznych elementów ozdobnych. Zajmuje się również przygotowywaniem wystaw i konkursów, prowadzi sprzedaż (rośliny, gotowe dekoracje florystyczne) i doradztwo w zakresie pielęgnacji roślin zielonych.

Miejscem pracy florysty są: kwiaciarnie, firmy florystyczne lub firmy specjalizującej się
w wykonywaniu dekoracji wnętrz. Może on wykonywać swoje zadania w różnych środowiskach np. w hotelu, kościele, plenerze czy podczas imprez targowych i wystawienniczych.
Florysta może pracować indywidualnie jak i zespołowo. W pierwszym przypadku sam przygotowuje swoje stanowisko pracy i decyduje o doborze technik i metod pracy, w drugim organizuje pracę własną i podległych współpracowników. Jednym z elementów tego zawodu jest częsty kontakt z klientami, z których każdy wymaga indywidualnego podejścia do swoich potrzeb.

• Opiekunka środowiskowa 341204 - Kwalifikacja: Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych.

Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.
Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego oraz mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań.
Praca: opiekunka środowiskowa: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze. Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

• Opiekun medyczny 532102 - Kwalifikacja: Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.
Praca: Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

2. Szkoły Policealne dwuletnie:

• Technik administracji 334306 - Kwalifikacja: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową. Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Praca: Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

• Technik informatyk 351203

Kwalifikacje: E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Doświadczeni technicy informatycy prowadzą badania nad zastosowaniem komputerów: architektura komputerowa i projektowanie, struktura danych i bazy danych, algorytmy, sztuczna inteligencja, języki komputerowe, przesyłanie danych i robotyzacja. Technik informatyk zajmuje się też oceną, planowaniem i projektowaniem wyposażenia komputerowego i układów oprogramowania do specjalnych projektów. Pisze i testują programy komputerowe.
Praca: Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

• Technik rachunkowości 431103

Kwalifikacja: A.36.Prowadzenie rachunkowości;
A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Technik rachunkowości prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw i sprawdza dokładność dokumentów i rejestrów , wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego, dokonuje rozliczeń z fiskusem, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności.
Praca: Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość mogą znaleźć zatrudnienie w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach typowo finansowych, czyli w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i innych firmach: m.in. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.


3. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

• monter mechatronik
Kwalifikacje: E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Monter mechatronik jest specjalistą, który swoje zadania zawodowe, polegające na montowaniu, uruchamianiu, użytkowaniu, konserwacji i naprawie urządzeń i systemów mechatronicznych, może wykonywać zarówno w niewielkich firmach usługowych, jak i dużych przedsiębiorstwach
produkcyjnych. Prace wykonywane przez montera mechatronika związane są m.in. z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesorową, automatyką. Zawód ten wymaga uzdolnień technicznych, zdolności do pracy indywidualnej, dobrego stanu zdrowia, dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej, zwłaszcza zręczności palców i rąk, dobrego wzroku i rozróżniania barw.
Praca: Monter mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych. Może też być brygadzistą, ale wówczas praca na tym stanowisku wymaga umiejętności związanych z pracą zespołową i umiejętnością kierowania zespołem ludzi, komunikowania się, oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji i podzielności uwagi.
Zawód montera mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Monterzy mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości” .• Technik ekonomista 331403
Kwalifikacje: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji;
A.36. Prowadzenie rachunkowości

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.
Praca: Ekonomista może pracować w następujących działach przedsiębiorstwa: księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, w dziale analiz, w sekretariacie. Nasi absolwenci pracują także w urzędach skarbowych, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wielu z nich zakłada własne firmy, prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą.


• Technik agrobiznesu 331402
Kwalifikacje: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
Technik agrobiznesu projektuje, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą w agrobiznesie, stosuje przepisy formalno – prawne przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej, opracowuje i stosuje efektywne strategie marketingowe, prowadzi rachunkowość w małych firmach agrobiznesu, organizuje pracę małych zespołów pracowniczych itd.

Praca: przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego, firmy handlowe, usługowe i produkcyjne, obsługa ruchu turystycznego, marketing i sprzedaż produktów rolniczych i spożywczych, usługi techniczne, finansowe i bankowe rynku rolnego oraz weterynaryjne, urzędy administracji samorządowej. Technik agrobiznesu może również prowadzić własne przedsiębiorstwo agroturystyczne lub rolne o dowolnej wielkości.

• Technik logistyk 333107
Kwalifikacje: A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w
procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania;
A.31.Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów
transportowych;
A.32.Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w
jednostkach organizacyjnych

Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np.: oprogramowania komputerowego, transportu) by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. To dzięki logistykom współpracujące przedsiębiorstwa tworzą kolejne ogniwa łańcucha wzdłuż którego sprawnie płyną surowce i materiały zamieniając się w produkty

Praca: Do najpopularniejszych branż, które poszukują specjalistów od logistyki należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.


• Technik spedytor 333108
Kwalifikacje: A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu;
A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

Technik spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju. Organizuje wyładunek i załadunek towarów.

Praca: spedytorów poszukują przede wszystkim firmy z branży przemysłowej, budowlanej, handlowej i usługowej oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

• Technik pojazdów samochodowych 311513
Kwalifikacje: M.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych;
M.12. Diagnozowanie raz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów
pojazdĂłw samochodowych;
M.42.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do serwisowania pojazdów samochodowych. W trakcie nauki słuchacze nie tylko poszerzą swoją wiedzę dotyczącą klasycznej budowy pojazdów oraz zasady ich działania, ale również poznają najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji.
Praca: Absolwenci kierunku będą cenionymi fachowcami nie tylko w punktach serwisujących pojazdy samochodowe. Ich wiedza będzie również bardzo przydatna przy sprzedaży samochodów. Ciekawą możliwością jest również rozwinięcie własnej działalności oferującej usługi naprawczo – diagnostyczne.• Technik handlowiec 522305
Kwalifikacje: A.18. Prowadzenie sprzedaĹźy;
A.22. Prowadzenie działalności handlowej

Handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej; analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki,
w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu; prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

Praca: Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Możesz też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów).

• technik księgarstwa 522306 Kwalifikacje: A.18. Prowadzenie sprzedaży;
A.22. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

Zadania zawodowe technika księgarstwa obejmują organizowanie i prowadzenie handlowej działalności księgarskiej, organizowanie sprzedaży oraz promowanie książek i wydawnictw krajowych, zagranicznych, współczesnych i dawnych, prowadzenie sprzedaży książek i wydawnictw. Technik księgarstwa ma również za zadanie upowszechniać książki
i wydawnictwa oraz podejmować współpracę z instytucjami kulturalno-oświatowymi.

Praca: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik księgarstwa może podejmować pracę w księgarniach ogólnoasortymentowych i specjalistycznych, hurtowniach książek, wydawnictwach, w przedsiębiorstwach księgarskich w działach: handlowym, marketingu
i reklamy.