Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 11
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Warsztaty Mobilna Akademia Sukcesu
sebas, czwartek 27 października 2016 - 07:49:58 // Komentarze: 0

Uczniowie klas trzecich i czwartych Technikum im. T. Ko??ciuszki w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie w ramach wsp????pracy z Wy??szÄ? Szko??Ä? BankowÄ? we Wroc??awiu uczestniczyli w dniu 30 wrze??nia 2016 r., w warsztatach realizowanych w ramach projektu â??Mobilna Akademia Sukcesu 2016/2017â?. W piÄ?knej sali konferencyjnej ambasadorzy marki WSB przeprowadzili zajÄ?cia pt. â??WystÄ?pienia publiczne od A do Zâ? i "Kto komu pierwszy m??wi dzie??dobry". ZajÄ?cia pokaza??y uczniom, ??e warto przygotowaÄ? siÄ? do wystÄ?pie??, zar??wno na lekcji, jak i podczas egzaminu i byÄ? ??wiadomym, jak uniknÄ?Ä? stresu zwiÄ?zanego z ustnÄ? wypowiedziÄ?, jak roz??adowaÄ? napiÄ?cie i p??ynnie odpowiadaÄ? na pytania. Pani prowadzÄ?ca, Magdalena Wyszomirska nak??ania??a r??wnie?? uczni??w do kultury na ka??dym kroku â?? nigdy nie zaszkodzi uk??oniÄ? siÄ? dwa razy.
Projekt realizowany przez WSB koncentruje siÄ? na u??wiadamianiu uczniom, ??e trzeba na ka??dym etapie ??cie??ki kariery zawodowej byÄ? przygotowanym na zmiany, rozmowy kwalifikacyjne bardzo czÄ?sto sÄ? podstawÄ? do zatrudnienia i na nich w??a??nie trzeba wypa??Ä? doskonale.
Dodatkowo uczniowie poznali struktury uczelni, kierunki kszta??cenia, formy prowadzenia zajÄ?Ä?, jak r??wnie?? wsp????pracÄ? uczelni z pracodawcami i dzia??anie uczelnianego biura karier.

Micho??ska Izabela

Do wystawianie komentarzy na tej stronie wymagane jest zalogowania się - zaloguj się lub kliknij tutaj , aby się zarejestrować.