Programy
logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 1
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon

Ukwiecanie Wołowa
sebas, wtorek 22 listopad 2016 - 07:47:57 // Komentarze: 0

Dnia 18 listopada klasy II i IV technikum architektury krajobrazu obsadza??y tulipanami, szafirami, krokusami , hiacyntami i ??onkilami g????wne klomby przy UrzÄ?dzie Miasta w Wo??owie. Ca??kowity efekt bÄ?dzie widoczny dopiero wiosnÄ?, jednak ju?? cieszymy siÄ? z mo??liwo??ci ukwiecenia naszego miasta.

Agnieszka Krupa
Przekazanie sztandaru
sebas, czwartek 17 listopad 2016 - 07:46:21 // Komentarze: 0

Dnia 14 listopada 2016 r. w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego odby??a siÄ? uroczysto??Ä? z okazji obchod??w 98 rocznicy Odzyskania przez PolskÄ? Niepodleg??o??ci. Spo??eczno??Ä? szkolna zgromadzona w auli CKZiU by?? ??wiadkiem przekazania nowego sztandaru szko??y na rÄ?ce Pani dyrektor Barbary ??eli??niak. Oficjalnego przekazania dokona?? Starosta Powiatu Wo??owskiego Maciej Nejman. Uroczysto??Ä? zaszczyci?? swojÄ? obecno??ciÄ? r??wnie?? Burmistrz Miasta i Gminy Wo????w Dariusz Chmura. Na zako??czenie wszyscy zgromadzeni obejrzeli spektakl s??owno â?? muzyczny pt. â??My Niepodlegliâ? przygotowany przez klasÄ? III TI/TE oraz III TPS. Ca??a uroczysto??Ä? mia??a bardzo podnios??y charakter a warto??ci patriotyczne przekazane m??odzie??y za po??rednictwem przedstawienia wsp????gra??y z has??ami widocznymi na nowym sztandarze szko??y: Nauka, Ojczyzna, Praca.

sS


Nowy sztandar CKZiU
admin, wtorek 15 listopad 2016 - 22:04:44 // Komentarze: 0

â??M??ody cz??owiek pragnie odnale??Ä? siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka prawdziwych warto??ci i ceni tych ludzi, kt??rzy ich nauczajÄ? i wed??ug nich ??yjÄ?. Kt???? z nas nie mia?? w ??yciu i nie wspomina z wdziÄ?czno??ciÄ? takiego cz??owieka: kap??ana czy nauczyciela, kt??ry umia?? ods??oniÄ? nam nowy ??wiat warto??ci i wzbudziÄ? dla niego trwa??y entuzjazm czy nawet nadaÄ? kierunek ca??emu ??yciu?


10 listopada 2016r. odby??a siÄ? donios??a uroczysto??Ä? po??wiÄ?cenia nowego sztandaru Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie. Mia??a ona miejsce w Ko??ciele p.w. ??w. Wawrzy??ca w Wo??owie. Rado??Ä? z tego wydarzenia dzielili wraz z dyrekcjÄ? szko??y, nauczycielami i uczniami znakomici go??cie: Starosta Wo??owski Maciej Nejman, Burmistrz Gminy Wo????w Dariusz Chmura, rodzice oraz emerytowani nauczyciele naszej szko??y. MszÄ? ??wiÄ?tÄ? celebrowa?? proboszcz ks. Stanis??aw Ma??ysa wieloletni nauczyciel w naszej szkole, ks. Wojciech Bu??niak nauczyciel religii w Technikum, kt??ry wyg??osi?? S??owo Bo??e, oraz ks. Rafa?? Kubiak. Po uroczysto??ci po??wiÄ?cenia uczniowski Poczet Sztandarowy odebra?? nowy sztandar, kt??ry pe??ni?? funkcjÄ? honorowÄ? do ko??ca Mszy ??wiÄ?tej.

Magdalena Kuska


Oddaj krew – podaj dalej
sebas, poniedziałek 07 listopad 2016 - 20:34:50 // Komentarze: 0

Ko??ciuszkowcy ju?? kolejny raz w tym roku powitali za??ogÄ? karetki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wroc??awiu i wsp??lnie przeprowadzili w dniu 12 pa??dziernika 2016r akcjÄ? oddawania krwi.[ Czytaj resztę... ]Współpraca z firmą Farmer!
sebas, środa 02 listopad 2016 - 14:59:03 // Komentarze: 0

W wyniku d??ugoletniej wsp????pracy z FirmÄ? FARMER uczniowie technikum architektury krajobrazu Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie otrzymali okaza??e sadzonki drzew
i krzew??w ozdobnych. Tym samym mogli zrealizowaÄ? podstawÄ? programowÄ? dotyczÄ?cÄ? sadzenia ro??lin z bry??Ä? korzeniowÄ? oraz zabezpieczenia i pielÄ?gnacji po posadzeniu. W wyniku tych dzia??a?? nasz niewielki , szkolny â??ogr??d botanicznyâ? wzbogaci?? siÄ? o nowe gatunki drzew i krzew??w cennych pod wzglÄ?dem przyrodniczym.
Agnieszka Krupa

Stanisław Srokowski o Kościuszkowcach…
sebas, środa 02 listopad 2016 - 13:47:57 // Komentarze: 0

Oto komentarz Pana Stanis??awa Srokowskiego, autora ksiÄ???ki â??Nienawi??Ä?â? na temat uczestnictwa naszej spo??eczno??ci szkolnej w projekcji filmu â??Wo??y??â?â??

â??CIEKAWA, CH?ONNA M?ODZIE??, MÄ?DRA I Z WYOBRA?šNIÄ? DYREKCJA TECHNIKUM W WO?OWIE

Zaimponowa??a mi m??odzie?? z Technikum z Wo??owa, a dyrekcja szko??y i nauczyciele wykazali siÄ? mÄ?dro??ciÄ? i szerokÄ? wyobra??niÄ?. W??Ä?czy?? siÄ? tak??e z entuzjazmem do organizacji szkolny katecheta. Przybyli do kina w Pasa??u Grunwaldzkim we Wroc??awiu i zajÄ?li niemal ca??Ä? salÄ?. S??uchali przed seansem uwa??nie mojej opowie??ci o tle historycznym filmu Smarzowskiego "Wo??y??", a po filmie dzielili??my siÄ? wra??eniami i opowie??ciami o sensie i znaczeniu dla polskiej pamiÄ?ci narodowej tego wielkiego dzie??a sztuki. Oto jak wa??ne dydaktyczne, pedagogiczne i edukacyjne zadanie wype??nia palc??wka o??wiatowa, kiedy pragnienia m??odzie??y wiÄ???Ä? siÄ? z aspiracjami kierownictwa szko??y. To znakomity przyk??ad, jak m??odzie?? mo??e zdobywaÄ? wiedzÄ? i kszta??ciÄ? siÄ? estetycznie. A szko??a wiÄ?zaÄ? edukacjÄ? z ??yciem kulturalnym kraju. Z podziwem patrzÄ? na takie postawy, choÄ? wiem, ??e zdarzajÄ? siÄ? tak??e postawy kunktatorskie i lÄ?kliwe. Opowiadano mi te??, ??e zdarzy?? siÄ? przypadek z uczniami, kt??rzy zaproponowali nauczycielom wsp??lne p??j??cie do kina, a nauczyciele odm??wili. M??odzie?? stanÄ???a na wysoko??ci zadania i posz??a sama, bez strachliwych wychowawc??w. Dodajmy, ??e wiele dzia??a na rzecz filmu "Wo??y??" redakcja "Go??cia Niedzielnego" we Wroc??awiu, a szczeg??lnie red. Maciej Rajfur. Oby wiÄ?cej takich medi??w przybli??a??o swoim czytelnik??w arcydzie??a sztuki.â?Bądź autorem swojej kariery
sebas, środa 02 listopad 2016 - 08:12:52 // Komentarze: 0

Na zaproszenie Pani Haliny ?osiewicz, dyrektora Liceum Og??lnokszta??cÄ?cego im. Miko??aja Kopernika w Wo??owie, i Pana Rafa??a ZajÄ?ca, dyrektora Wo??owskiego O??rodka Kultury, uczniowie Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie wraz z uczniami LO uczestniczyli w prelekcji na temat wa??no??ci ??wiadomego planowania kariery zawodowej. PrelekcjÄ? przygotowa??a Pani Izabela Micho??ska, nauczycielka naszej szko??y i jednocze??nie doradca zawodowy i metodyczny w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wo??owie.[ Czytaj resztę... ]


Transplantacja – dar uzdrawiania!
sebas, czwartek 27 październik 2016 - 13:46:55 // Komentarze: 0

Uczniowie Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie w ??wiatowym Dnia Donacji i Transplantacji, kt??ry przypada 26 pa??dziernika uczestniczyli w konferencji otwarcia Kampanii â?? Transplantacja â?? drugie ??ycie! Konferencja odby??a siÄ? w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wroc??awiu przy ul. Borowskiej, a go??Ä?mi byli znakomici specjali??ci w dziedzinie transplantologii: pani dr Dorota Kami??ska, ekspert medyczny akcji Drugie ??ycie, dr Pawe?? Chudoba, Konsultant Wojew??dzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, prof. dr hab. Marian Klinger, Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wroc??awiu, organizatorzy akcji z firmy Fresenius Medical Care Polska, a tak??e pacjenci po przeszczepie nerki, wÄ?troby i serca.[ Czytaj resztę... ]


Idź do strony  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10