Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 3
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 2
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Marsz Kościuszkowców!
sebas, środa 10 maj 2017 - 09:44:18 // Komentarze: 0

Dnia 27 kwietnia 2017 r. na wo??owskim rynku spo??eczno??Ä? Technikum nr 1. im. T. Ko??ciuszki w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie uroczy??cie upamiÄ?tni??a 200 rocznicÄ? ??mierci wielkiego, polskiego przyw??dcy, naczelnika Tadeusza Ko??ciuszki. W tym celu m??odzie?? maszerowa??a ulicami Wo??owa ??eby o godzinie 11.00 dotrzeÄ? na wo??owski rynek, na kt??rym maturzy??ci przebrani w ko??ciuszkowskie mundury odta??czyli poloneza â?? taniec, kt??ry na dworach kr??l??w polskich stanowi?? element ceremonia??u dworskiego, bÄ?dÄ?c paradÄ? szlachty przed monarchÄ?. Taniec ten ta??czony by?? na rozpoczÄ?cie bal??w, r??wnie?? obecnie inauguruje niekt??re imprezy dla podkre??lenia ich uroczystego charakteru , np. studni??wki.[ Czytaj resztę... ]


SUKCES LOGISTYKÓW W VIII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU „JESTEM ŚWIADOMYM KONSUMENTEM”
sebas, wtorek 09 maj 2017 - 22:56:50 // Komentarze: 0

Za na nami kolejna, VIII edycja Powiatowego Konkursu â??Jestem ??wiadomym Konsumentemâ?. Konkurs odby?? siÄ? 25 kwietnia 2017r w sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wo??owie. Celem konkursu by??o podniesienie ??wiadomo??ci konsumenckiej w??r??d m??odzie??y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Uczestnik??w konkursu w imieniu w??asnym i Pani Krystyny Ada??ko - dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej powita??a Izabela Micho??ska, organizator konkursu - doradca metodyczny. Go??Ä?mi specjalnymi konkursu by??y p. Ewa Kulik, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta, kt??ra podziÄ?kowa??a uczniom za chÄ?Ä? zdobywania wiedzy konsumenckiej oraz p. Maria Lechocka â?? inspektor ds. O??wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Wo??owie, wsp????organizator konkursu.[ Czytaj resztę... ]


WdraĹźanie nowej podstawy programowej
sebas, piątek 28 kwiecień 2017 - 07:37:17 // Komentarze: 0

27 kwietnia 2017 roku odby??o siÄ? w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie szkolenie dla nauczycieli jÄ?zyk??w obcych dotyczÄ?ce wdra??ania nowej podstawy programowej. Na konferencji obecna by??a r??wnie?? konsultant wydawnictwa szkolnego PWN, pani Katarzyna Ptak- Janiak. Podczas spotkania zosta??y om??wione nastÄ?pujÄ?ce zagadnienia: zmiany w kszta??ceniu og??lnym, specjalnym i zawodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki; nowa podstawa programowa z jÄ?zyk??w obcych dla kl. Iâ??VIII szko??y podstawowej- podstawowe za??o??enia, filozofia zmiany i kierunki dzia??ania.
Ewa Nowak- doradca metodyczny nauczania jÄ?zyk??w obcych, germanistka w CKZiU
Uczniowie z Technikum nr 1 w Wołowie w półfinale
sebas, wtorek 25 kwiecień 2017 - 20:19:05 // Komentarze: 0

W kwietniu odby??a siÄ? XVII Edycja Konkursu Poka?? nam jÄ?zyk , kt??rego has??o przewodnie w tym roku brzmi â?? Spo??ecze??stwo wielokulturowe jako wyzwanie XXI wiekuâ?, natomiast organizatorami sÄ? Wy??sze Szko??y Bankowe, najwiÄ?ksza grupa uczelni niepublicznych w Polsce, obecnych w 9 miastach Polski . Konkurs jest skierowany do uczni??w szk???? ponadgimnazjalnych, poniewa?? jest doskona??Ä? okazjÄ? do zweryfikowania swoich kompetencji jÄ?zykowych, sprawdzenia wiedzy kulturoznawczej, wykazania siÄ? sztukÄ? debatowania, i wreszcie, jest to tak??e spos??b na dobrÄ? zabawÄ?.[ Czytaj resztę... ]


Lubisz pomagać? Dołącz do nas. „Komórkomania” na Kościuszki
sebas, wtorek 25 kwiecień 2017 - 20:14:36 // Komentarze: 0

W po??owie kwietnia odby??y siÄ? w Technikum nr 1 im. T. Ko??ciuszki w Wo??owie dwie niezwykle wa??ne akcje : Krwiodawstwo i â??Kom??rkomaniaâ?. Ka??dy wie, ??e oddajÄ?c krew ratuje komu?? ??ycie. Dlatego te?? systematycznie w naszej szkole uczniowie - wolontariusze â?? nie tylko organizujÄ? akcjÄ? krwiodawstwa, ale sami licznie i zawsze chÄ?tnie biorÄ? udzia?? w donacji.[ Czytaj resztę... ]


VIII Powiatowy Konkurs Językowy
sebas, środa 19 kwiecień 2017 - 12:52:51 // Komentarze: 0

Z poczÄ?tkiem wiosny odby?? siÄ? VIII Powiatowy Konkurs JÄ?zykowy dla uczni??w szk???? ponadgimnazjalnych. Celem konkursu by??o miÄ?dzy innymi wspieranie uczni??w w rozwijaniu kompetencji jÄ?zykowych, pog??Ä?bianie zainteresowa?? filologicznych, mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy oraz nagradzanie wysi??k??w uczni??w i nauczycieli. Wsp????zawodnictwo odby??o siÄ? dw??ch osobnych kategoriach: jÄ?zyk angielski i jÄ?zyk niemiecki. Konkurs z jÄ?zyka angielskiego odby?? siÄ? w Zespole Szk???? Spo??ecznych w Wo??owie, natomiast z jÄ?zyka niemieckiego odby?? siÄ? w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wo??owie. Z jÄ?zyka niemieckiego tu?? za podium znalaz??y siÄ? uczennice z Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki: Zuzanna Pirga â?? miejsce czwarte, Aleksandra Paw??owska i Paulina Przyby?? uplasowa??y siÄ? ex aequo na miejscu piÄ?tym. Gratulacje .
Ewa Nowak- doradca metodyczny nauczania jÄ?zyk??w obcych
EDUKACJA NA WYCIECZCE – LOGISTYCY W TERMINALU KONTENEROWYM PCC INTERMODAL S.A. W BRZEGU DOLNYM
sebas, środa 19 kwiecień 2017 - 12:35:56 // Komentarze: 0

W dniach 06 i 11 kwietnia 2017r. odby??y siÄ? wycieczki zawodoznawcze dla klas II i III kszta??cÄ?cych siÄ? w zawodzie technik logistyk w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie. Celem wycieczek by?? Terminal Kontenerowy firmy PCC Intermodal S.A. w Brzegu Dolnym.
Plan wycieczek zawiera?? najciekawsze miejsca na Terminalu, ale pierwszym etapem wycieczek by??o poznanie obowiÄ?zujÄ?cych tu zasad bezpiecze??stwa, m.in. ograniczenia prÄ?dko??ci dla pojazd??w, bezwzglÄ?dnego stosowaniu znak??w drogowych â?? pionowych i poziomych, oraz noszenia kamizelek odblaskowych.[ Czytaj resztę... ]


,, Zakręceni na kulturę”
sebas, wtorek 11 kwiecień 2017 - 12:06:03 // Komentarze: 0

Dnia 10 kwietnia 2017 r. m??odzie?? z Gminy Wo????w uczestniczy??a w spotkaniu pt. ,, ZakrÄ?ceni na kulturÄ?â? zorganizowanym przez pana Dariusz ChmurÄ? Burmistrza Miasta i Gminy Wo????w i pana Rafa??a ZajÄ?ca dyrektora Wo??owskiego O??rodka Kultury. W warsztatach uczestniczyli uczniowie szk???? ponadgimnazjalnych , a w??r??d nich uczniowie Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie â?? Karolina Ko??acka, Magda Dziubi??ska, Piotr Romanowski, Patryk Leciejewski i Pawe?? Peregrym. W pierwszej czÄ???ci przeprowadzono diagnozÄ? inicjatyw kulturalnych w??r??d m??odzie??y gminy, kt??ra pos??u??y do opracowania Strategii Rozwoju Wo??owskiego O??rodka Kultury oraz zasad konkursu na realizacjÄ? lokalnych pomys????w. Najlepsze inicjatywy zg??oszone do konkursu otrzymajÄ? wsparcie finansowe i merytoryczne ze strony Wo??owskiego O??rodka Kultury oraz Animatora wskazanego przez Narodowe Centrum Kultury. Ponadto uczestnicy skupili siÄ? na analizie dzia??alno??ci Wo??owskiego O??rodka Kultury pod kÄ?tem oferty wydarze??, zajÄ?Ä? oraz ich dostÄ?pno??ci dla mieszka??c??w Gminy Wo????w. IstotnÄ? kwestiÄ? podnoszonÄ? przez wszystkich by?? tak??e problem z dostarczaniem informacji nt. oferty WOK-u, w szczeg??lno??ci na terenach wiejskich. M??odzie?? przedstawi??a ciekawe propozycje koncert??w, warsztat??w oraz zajÄ?Ä? dla ka??dej grupy wiekowej. Spotkanie â??ZakrÄ?ceni na kulturÄ?â?, by??o swoistÄ? diagnozÄ? potrzeb inicjatyw lokalnej spo??eczno??ci, pomocnÄ? w stworzeniu strategii rozwoju Wo??owskiego O??rodka Kultury, kt??rej do tej pory brakowa??o, a dla m??odych ludzi to mo??liwo??Ä? uczestniczenia i wyra??enia swojego zdania w spo??ecznej dyskusji.


D. O????gIdź do strony  1 2 3 ... 8,25 [9,25] 10,25 11,25 12,25 13,25