Programy
logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 1
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Koncert kolęd i pastorałek w językach obcych
sebas, środa 18 styczeń 2017 - 23:15:06 // Komentarze: 0

Bo??e Narodzenie to wyjÄ?tkowy czas rado??ci, to chwila niezwyk??a dla ka??dego cz??owieka, to pora ??wiÄ?tecznych ??ycze??, spotka?? z bliskimi, odpoczynku, radosnej zadumy, zastanowienia i ??piewania kolÄ?d. Dnia 5 stycznia 2017r.Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie rozbrzmiewa??o kolÄ?dami i zamieni??o siÄ? w ??wiÄ?tecznÄ? scenÄ? â??Magii kolÄ?d i pastora??ekâ?.

[ Czytaj resztę... ]


1000 zł NASZE!
sebas, środa 21 grudzień 2016 - 09:49:18 // Komentarze: 0

Chcemy siÄ? podzieliÄ? z Wami wspania??Ä? wiadomo??ciÄ?! Ot???? w konkursie â??Na naj??adniejszÄ? choinkÄ?â?, og??oszonym przez Wo??owski O??rodek Kultury, kt??ry odby?? siÄ? podczas Jarmarku ??wiÄ?tecznego dnia 9 grudnia 2016 r. zajÄ?li??my bezkonkurencyjnie pierwsze miejsce! Jest to dla nas mi??e zaskoczenie zw??aszcza, ??e nagroda ufundowana przez StarostÄ? Powiatu Wo??owskiego Pana Macieja Nejmana to a?? 1000 z??! W konkursie pod uwagÄ? brany by?? spos??b udekorowania drzewka oraz rodzaj dekoracji. NaszÄ? konkursowÄ? choinkÄ? ozdabia??y piÄ?kne w??asnorÄ?cznie wykonane ozdoby z drewna, papieru oraz innych, r????nego rodzaj??w materia????w. â??Winnymi ca??ego zamieszaniaâ? sÄ? uczniowie klas w zawodzie technik architektury krajobrazu pod czujnym okiem opiekuna Pani Agnieszki Krupy. Gratulujemy ca??emu zespo??owi, ??yczÄ?c wszystkim
z okazji ??wiÄ?t tylko takiego zamieszania!
sS

Noc Bibliotek
sebas, środa 21 grudzień 2016 - 09:47:41 // Komentarze: 0

Dnia 24 listopada 2016 r. Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z wsp????pracy z BibliotekÄ? MiejskÄ? w Wo??owie zorganizowa??o â??Noc Bibliotekâ?. W ramach rozpowszechniania czytelnictwa zaproszono dzieci ze szk???? podstawowych i gimnazj??w Powiatu Wo??owskiego na spotkanie, kt??re obfitowa??o w dzia??ania kszta??tujÄ?ce samo??wiadomo??Ä? m??odych ludzi na temat czytania ksiÄ???ek, oraz potrzeby funkcjonowania bibliotek szkolnych i miejskich w strukturach lokalnych. Opr??cz g??o??nego czytania fragment??w celowo wybranych bajek, dyskusji na temat wp??ywu czytania ksiÄ???ek na cz??owieka, dzieci z przyjemno??ciÄ? obejrza??y bajkÄ? â??Zwierzogr??dâ? oraz rywalizowa??y w grach multimedialnych (zrÄ?czno??ciowych i logicznych) i g??o??nym, p??ynnym czytaniu. Refleksie m??odych odbiorc??w by??y zdumiewajÄ?ce. Wynika??o z nich, ??e biblioteka to miejsce, w kt??rym opr??cz wypo??yczania i czytania ksiÄ???ek mo??na r??wnie?? mi??o spÄ?dziÄ? czas grajÄ?c w gry, korzystajÄ? czy komputera, czy wsp??lnie oglÄ?daÄ? bajki i filmy, kt??re w wiÄ?kszo??ci sÄ? adaptacjÄ? lub ekranizacjÄ? znanych wersji pi??miennych. Taki relaks opr??cz walor??w odprÄ???ajÄ?cych spe??nia r??wnie?? wa??nÄ? rolÄ? â?? kszta??tuje ??wiadomo??Ä? cz??owieka na temat ??wiata, ludzi oraz zachowa??, poszerza wiedzÄ? i umiejÄ?tno??ci komunikacyjne i w spos??b nieoceniony wp??ywa na rozw??j intelektualny cz??owieka.
sS
Dar Ĺťycia
admin, wtorek 20 grudzień 2016 - 08:15:52 // Komentarze: 0


Z życia Bursy Szkolnej…. Wigilia
sebas, piątek 16 grudzień 2016 - 14:18:48 // Komentarze: 0

Dnia 15 grudnia w Sali konferencyjnej Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie o godz. 18.00 odby??a siÄ? uroczysta Wigilia mieszka??c??w Bursy. Uczniowie pod czujnym okiem Pani Bo??eny Krawiec piÄ?knie przygotowali st???? oraz dekoracjÄ?. Nad kulinarnÄ? stronÄ? czuwa??y niezawodne Panie kucharki, kt??re uraczy??y zgromadzonych przy wsp??lnej wieczerzy wspania??ymi, wigilijnymi daniami. W??r??d wielu zaproszonych go??ci wyr????niÄ? nale??y PaniÄ? Dyrektor BarbarÄ? ??eli??niak, ks. Wojciecha Bu??niaka oraz Grzegorza Kucharczyka z Zespo??u Szk???? Specjalnych z LubiÄ???a, kt??ry wraz z zespo??em muzycznym uczni??w ??wiÄ?tecznie umila?? czas ??piewem wszystkim zgromadzonym. Po przywitaniu go??ci przez organizatora PaniÄ? B. Krawiec, odczytaniu fragment??w Biblii, oraz wsp??lnej modlitwie mieszka??cy Bursy przedstawili kr??tki program artystyczny. NastÄ?pnie wszyscy z??o??yli sobie serdeczne ??yczenia, dzielÄ?c siÄ? op??atkiem. Pozosta??y czas up??ynÄ??? na wsp??lnej wieczerzy, ??piewaniu kolÄ?d oraz mi??ych, ??wiÄ?tecznych rozmowach.
sS
Jarmark BoĹźonarodzeniowy
sebas, czwartek 15 grudzień 2016 - 14:30:15 // Komentarze: 0

??wiÄ?ta, ??wiÄ?taâ?? i jak co roku nie mog??o zabraknÄ?Ä? 9 grudnia na wo??owskim rynku ko??ciuszkowc??w, kt??rzy z w??asnym rÄ?kodzie??em godnie reprezentowali Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie. Nasze stoisko bogate by??o w ozdoby ??wiÄ?teczne wykonane przez uczni??w technikum architektury krajobrazu pod opiekÄ? Pani Agnieszki Krupy. Anio??y, z??ocone szyszki, drewniane ozdoby, bombki i inne dekoracje w ??wiÄ?tecznej aurze cieszy??y siÄ? du??ym zainteresowaniem odwiedzajÄ?cych stoisko. Ponadto w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przy naszym stoisku jedna z uczennic g??o??no czyta??a bajki dla dzieci, urozmaicajÄ?c przechodniom czas, a tym samym propagujÄ?c czytelnictwo w??r??d najm??odszych. Spotkanie ko??ciuszkowc??w ze spo??eczno??ciÄ? wo??owskÄ? podczas Jarmarku Bo??onarodzeniowego obfitowa??o w wiele rado??ci, ??yczliwo??ci oraz serdecznych ??ycze??, wprowadzajÄ?c wszystkich w niezapomnianÄ? aurÄ? zbli??ajÄ?cego siÄ? Bo??ego Narodzenia.
sS

Z życia bursy szkolnej... Mikołajki
sebas, wtorek 13 grudzień 2016 - 15:36:27 // Komentarze: 0

â??DobroÄ? jest czym?? bardzo prostym:
byÄ? zawsze do dyspozycji drugich,
nigdy nie szukaÄ? samego siebieâ?.
Dag Hammarskjold

Dnia 06 grudnia 2016 r. o godzinie 17:00 w Bursie Szkolnej odby??y siÄ? Miko??ajki. Miko??aj w asy??cie ??nie??ynek przyby??, aby obdarowaÄ? mieszka??c??w Bursy skromnymi podarkami. Ka??dy otrzymujÄ?cy prezent musia?? wykazaÄ? siÄ? odwagÄ?, kt??rÄ? by??o wymienienie kilku dobrych uczynk??w. Nie obesz??o siÄ? r??wnie?? bez r??zg i reprymendy, kt??rej Miko??aj udzieli?? kilku niesfornym mieszka??com. Wszyscy jednak otrzymali s??odkie paczki, a Miko??aj ze swoim ??nie??nym orszakiem uda?? siÄ? w dalszÄ? drogÄ? uszczÄ???liwiania ludzi.
sS
Szlachetna Paczka w CKZiU w Wołowie
sebas, piątek 09 grudzień 2016 - 10:06:45 // Komentarze: 0

â??Prawdziwa mi??o??Ä? nie wyczerpuje siÄ? nigdy. Im wiÄ?cej dajesz, tym wiÄ?cej ci jej zostanieâ?.
Okres ??wiÄ?t Bo??ego Narodzenia to czas wyjÄ?tkowo ciep??y, dobry, pe??en wra??liwo??ci
i spe??nionych marze??. Oby taki by?? dla wszystkich nasza szko??a po raz kolejny w??Ä?cza siÄ?
w AkcjÄ? â?? Szlachetna Paczka. Szlachetna Paczka â?? to og??lnopolski projekt pomocy rodzinom znajdujÄ?cym siÄ?
w trudnej sytuacji materialnej. DziÄ?ki zaanga??owaniu wolontariuszy, darczy??c??w
i dobroczy??c??w, na dwa tygodnie przed ??wiÄ?tami Bo??ego Narodzenia, rodziny otrzymujÄ? paczki odpowiadajÄ?ce ich indywidualnym potrzebom, a czÄ?sto r??wnie?? marzeniom. Opr??cz rzeczy materialnych, rodziny dostajÄ? sygna??, ??e to r??wnie?? od nich zale??y, czy zmieniÄ? swojÄ? sytuacjÄ?. W tym roku wsp??lnie z innymi sponsorami, zaoferowali??my pomoc rodzinie, kt??ra potrzebuje pomocy. Rodzina przy minimalnych dochodach i traumatycznych wydarzeniach, kt??re jÄ? dotknÄ???y, nie by??aby w stanie zorganizowaÄ? ??wiÄ?t. Zbierali??my pieniÄ?dze, produkty spo??ywcze, artyku??y papiernicze oraz ??rodki czysto??ci. Za otrzymane pieniÄ?dze kupili??my po??ciel, rÄ?czniki, dokupili??my ??rodki czysto??ci oraz s??odycze. Spotykali??my ??yczliwych ludzi, kt??rzy nie szczÄ?dzili dar??w. Przygotowali??my ??Ä?cznie 12 paczek prezent??w, kt??re umilÄ? ??wiÄ?ta Bo??ego Narodzenia wybranej rodzinie i udowodniÄ?, ??e ludzi o ,,wielkich sercachâ? nie brakuje.

D. O????g, S. Simlat

Idź do strony  1 2 3 ... 9,75 [10,75] 11,75 12,75