Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 5
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 2
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Dzień Św. Patryka
sebas, piątek 31 marzec 2017 - 08:15:38 // Komentarze: 0

21 marca, wraz z obchodami pierwszego dnia wiosny, hucznie obchodzili??my w naszej szkole Dzie?? ??wiÄ?tego Patryka - patrona Irlandii. Wybrali??my to ??wiÄ?to, poniewa?? w bie??Ä?cym i kolejnym roku szkolnym, uczniowie klas trzecich odbywajÄ? swoje czterotygodniowe praktyki w Irlandii.[ Czytaj resztę... ]


Kolejna zagraniczna praktyka zawodowa w Technikum nr 1 w Wołowie
sebas, wtorek 21 marzec 2017 - 10:23:34 // Komentarze: 0

W dniach od 20 marca do 7 kwietnia uczniowie z Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w Wo??owie, kierunku architektura krajobrazu biorÄ? udzia?? w zagranicznej praktyce zawodowej w Pillnitz ko??o Drezna. Organizatorem jest Stowarzyszenie Po??udniowo-Zachodnie Forum SamorzÄ?du Terytorialnego â??Pograniczeâ? w Lubaniu i Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. w Miltitz, we wsp????pracy z Zespo??em Szk???? Agrotechnicznych im. Batalion??w Ch??opskich w Bo??kowie i Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie. Praktyka jest finansowana przez UniÄ? EuropejskÄ? w ramach programu Erasmus+ i odbywa siÄ? w Ponadzak??adowym O??rodku Kszta??cenia w Pillnitz. Organizatorzy zapewniajÄ?: transport, udzia?? w kursach szkoleniowych, opiekÄ?, oczywi??cie nocleg i wy??ywienie, ubezpieczenie, ofertÄ? w czasie wolnym, wycieczki, kieszonkowe, materia??y informacyjne nt. Saksonii, s??ownik tematyczny polsko-niemiecki oraz certyfikaty potwierdzajÄ?ce udzia??. W pierwszym tygodniu nasi wychowankowie odbÄ?dÄ? w dw??ch grupach kursy szkoleniowe o ogrodach tematycznych w Ponadzak??adowym O??rodku Kszta??cenia w Pillnitz . W kolejnym przejdÄ? instrukta?? o obr??bce kamieni naturalnych, poznajÄ? elementy ma??ej infrastruktury (suchy mur, schody, bruk z kamienia naturalnego) oraz sprzÄ?ty do obr??bki gleby. W ostatnim tygodniu nasi podopieczni odbÄ?dÄ? indywidualnÄ? praktykÄ? w wybranych gospodarstwach lub firmach w Pillnitz i okolicy. W weekendy uczniowie zwiedzaÄ? bÄ?dÄ? okolice biorÄ?c udzia?? w licznych wycieczkach. Do ich dyspozycji bÄ?dzie te?? sala sportowa , tenis sto??owy i pi??ka no??na.
Przed wyjazdem praktykanci wziÄ?li aktywny udzia?? we wszystkich zajÄ?ciach przygotowawczych, miÄ?dzy innymi przeszli 20- godzinny kurs jÄ?zyka niemieckiego.
Ewa Nowak â?? germanistka CKZiU W Wo??owie


PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ
sebas, środa 15 marzec 2017 - 12:20:02 // Komentarze: 0

Dnia 10 marca 2017r. uczniowie klas IV Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w CKZiU w Wo??owie pod opiekÄ? ksiÄ?dza katechety Wojciecha Bu??niaka i wychowawc??w Agnieszki Rak-Skrzypek i Ma??gorzaty Mikszty udali siÄ? na XVII DiecezjalnÄ? PielgrzymkÄ? Maturzyst??w na JasnÄ? G??rÄ? do Sanktuarium Matki Bo??ej CzÄ?stochowskiej. Has??em pielgrzymki by??o â??Mamy za co dziÄ?kowaÄ?!â?.[ Czytaj resztę... ]


Porządkujemy tereny zielone…
sebas, środa 08 marzec 2017 - 08:11:07 // Komentarze: 0

Rozpoczyna siÄ? nowy okres wegetacyjny i przysz??a wiosna, wiec wiosenne porzÄ?dki czas zaczÄ?Ä?. Na wczorajszych zajÄ?ciach uczniowie klasy II Technikum architektury krajobrazu z CKZiU z Wo??owa uporzÄ?dkowali miejskie klomby, kt??re kiedy?? zaprojektowali , obsadzili a dzi?? je pielÄ?gnujÄ?. Prace sanitarne polega??y na przycince obumar??ych, przekwit??ych pÄ?d??w oraz uformowane odpowiedniej bry??y . Takie zabiegi zawsze poprawiajÄ? kwitnienie i od??wie??ajÄ? ro??linÄ? i powodujÄ? ??e miejskie skwery Wo??owa bÄ?dÄ? cieszy??y oko mieszka??c??w swoim naturalnym piÄ?knem.
Agnieszka Krupa
Transplantacja – Drugie życie
sebas, czwartek 02 marzec 2017 - 13:55:33 // Komentarze: 0

â??Cz??owiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest;
nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli siÄ? z innymi.â?
Jan Pawe?? II

Ostatni dzie?? przed zimowymi feriami by?? bardzo pracowity dla uczni??w Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w CKZiU w Wo??owie zaanga??owanych w krzewienie idei ratowania zdrowia i ??ycia ludzi poprzez oddawanie narzÄ?d??w do transplantacji. W tym dniu w Auli szko??y odby??a siÄ? konferencja inaugurujÄ?ca udzia?? uczni??w w kampanii â??Drugie ??ycie. Transplantacja â?? masz dar uzdrawianiaâ?, na kt??rÄ? przybyli specjali??ci z zakresu transplantacji, a tak??e sami pacjenci â?? biorcy organ??w. Kampania Drugie ??ycie ma na celu promowanie przeszczepiania narzÄ?d??w, informowanie o korzy??ciach, kt??re niesie za sobÄ? ta terapia, edukacja w zakresie zagadnie?? medycznych, prawnych i etycznych zwiÄ?zanych z przeszczepianiem narzÄ?d??w, a tak??e rozpowszechnianie o??wiadcze?? woli. Co 5 dni w Polsce umiera jedna z os??b oczekujÄ?cych na przeszczepienie narzÄ?du. Umieraâ?? nie z powodu braku leczenia, ale z powodu braku narzÄ?d??w do transplantacji. To efekt braku poparcia spo??ecznego i ??wiadomo??ci spo??ecze??stwa, jak niewiele wystarczy zrobiÄ?, ??eby ratowaÄ? ??ycie i zdrowie innychâ??.[ Czytaj resztę... ]


Masz Dar Uzdrawiania.
admin, poniedziałek 23 styczeń 2017 - 20:50:08 // Komentarze: 0Uczniowie z Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki na praktyce w Irlandii
sebas, środa 18 styczeń 2017 - 23:26:58 // Komentarze: 0

Celem dzia??a?? Unii Europejskiej jest stworzenie jednolitych standard??w kszta??cenia zawodowego na obszarze jej dzia??ania, dlatego w celu umo??liwienia naszym uczniom odnalezienia siÄ? na europejskim rynku pracy Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego bierze udzia?? w projekcie w ramach programu "ERASMUS+: Kszta??cenie i szkolenie zawodowe".


[ Czytaj resztę... ]


Koncert kolęd i pastorałek w językach obcych
sebas, środa 18 styczeń 2017 - 23:15:06 // Komentarze: 0

Bo??e Narodzenie to wyjÄ?tkowy czas rado??ci, to chwila niezwyk??a dla ka??dego cz??owieka, to pora ??wiÄ?tecznych ??ycze??, spotka?? z bliskimi, odpoczynku, radosnej zadumy, zastanowienia i ??piewania kolÄ?d. Dnia 5 stycznia 2017r.Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie rozbrzmiewa??o kolÄ?dami i zamieni??o siÄ? w ??wiÄ?tecznÄ? scenÄ? â??Magii kolÄ?d i pastora??ekâ?.

[ Czytaj resztę... ]


Idź do strony  1 2 3 ... 9,75 [10,75] 11,75 12,75 13,75